La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

L'Ajuntament d'Olivella encara ara no ha aprovat una relació de llocs de treball. En la sessió de 2 de maig de 2007 del Ple de la corporació es va aprovar l’estructura organitzativa i el manual de funcions, l’estudi retributiu, la valoració de llocs de treball i la proposta retributiva dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella.