Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Resum Data publicació Enllaç
Tècnic de gestió municipal 26-03-2003 Enllaç
Secretari interventor 15-11-2017 Enllaç
Mestre de llar d'infants 27-05-2016 Enllaç
Socorrista per a les piscines municipals, estiu 2016 24-05-2016 Enllaç
Auxiliar de monitor de casal o esportiu 26-04-2016 Enllaç
Monitor de casal 26-04-2016 Enllaç
Monitor de natació 26-04-2016 Enllaç
Monitor d'aquaeròbic 26-04-2016 Enllaç
Socorrista per a les piscines municipals, estiu 2015 24-04-2015 Enllaç
Secretaria - intervenció 10-06-2014 Enllaç

PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS, PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA – INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIANA

- Per Resolució d’Alcaldia número 310/2017, de data 9 de novembre de 2017, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a proveir, amb caràcter interí, la plaça de Secretaria - Intervenció de l’Ajuntament d’Oliana.

- Podeu descarrega els annex 1 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els documents de més avall.

- Per Resolució d'Alcaldia 332/2017, de data 11 de desembre de 2017, s'ha aprovat la llista provisional d'admesos i exclosos amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 10 dies (fins el 28 de desembre de 2017) els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.

- Per la Resolució d’Alcaldia 361/2017, de 29 de desembre de 2017, s’aprovà la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la provisió del lloc de treball de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament per interinatge, així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

- El tribunal qualificador es constituirà el dia 10 de gener de 2018 a les 9.30 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats.

- En els propers dies es publicarà el dia i les hores de les entrevistes personals previstes en les bases reguladores.

- Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 11 de gener de 2018.