Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

0 Registres carregats

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMOPORAL PER A L'ÀREA D'ESPORTS MUNICIPAL PER AL CURS 2018/2019

- Per Resolució d’Alcaldia número 236/2018, de data 9 d'agost de 2018, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a proveir d’un/a monitor/a de pilates, 1 monitor/a de ioga, 1 professor/a de taekwondo i a professor/a de dansa per al curs 2018/2019.

- Podeu descarrega els annex 1.1, 1.2 i 2 de l'edicte de la convocatòria en els documents de més avall.

- Per Resolució d'Alcaldia, de data 24 d'agost de 2018, s'ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses amb indicació de l'acreditació o no del nivell de català exigit. La qual cosa es fa pública per tal que en el termini de 5 dies (fins el 31 d'agost de 2018) els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin pertinents. Mes avall la podeu descarregar.

Per la Resolució d’Alcaldia, de data 4 de setembre de 2018, s’ha aprovat la relació definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria per la provisió, en règim laboral temporal, de diversos llocs de treball de monitors de l’àrea d’esports municipal , així com la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana.

- El tribunal qualificador s'ha constituit, avui dia 5 de setembre de 2018 a les 11 hores a la seu de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la valoració dels mèrits aportats pels candidats, i ha elaborat la llista de persones aprovades detallada a continuació.

Havent-se reunit el tribunal, es resol el concurs per Decret d'Alcaldia, de data 5 de setembre de 2018.