Vols saber com es gestiona el patrimoni d'aquest ens? Aquí hi trobaràs especificats tots els béns, classificats i amb les seves operacions (ja siguin compra, venda, arrendament, etc.) detallades. També hi trobaràs l'import d'aquestes operacions.

Acord del Ple municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola de modificació de l'inventari. Any 2016

Acord del Ple municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola de modificació de l'inventari. Any 2017

Acord del Ple municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola de modificació de l'inventari. Any 2018

 

Què és la informació relativa a la gestió del patrimoni?

La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni fa referència al tràfic jurídic dels béns, pel que caldrà especificar les operacions de compravenda i arrendament, les cessions d’ús, els drets de superfície, les concessions demanials, etc.

Els ens locals, d’acord amb l’article 131 i següents del RPC, han de portar la comptabilitat de la situació i gestió econòmica del seu patrimoni en el llibre d’inventaris i balanços, i han de retre el compte de l’administració del patrimoni.

Al llibre d’inventaris i balanços s’han de reflectir anualment, l’inventari dels béns i drets de l’ens local i les seves alteracions, i també la situació de l’actiu i passiu, per determinar el patrimoni net a cada exercici econòmic.

Els comptes de l’administració del patrimoni s’han de formar, retre i fiscalitzar tal com disposa la legislació reguladora de les hisendes locals, sens perjudici de la seva presentació analítica, per objectius, centres de cost o programes.

Si bé és cert que l’article 11.2.b) LTC fa referència a la "informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni" i com a tal no inclou a priori, el lloguer d’espais que no són del patrimoni municipal, s’entén que aquesta dada, pot interessar a la ciutadania per poder valorar què es gasta un consistori en llogar espais.