Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

L’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases del Règim Local i l’article 50 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local a Catalunya preveuen que el ple municipal pot acordar la creació de grups
municipals per facilitar un millor funcionament dels òrgans de govern.

En sessió extraordinària de ple municipal de 18 de juliol de 2019 es va aprovar per unanimitat dels onze membres que formen la corporació el següent ACORD:

Constituir els següents grups polítics municipals:

  • Grup municipal de FEM ÒDENA – ACORD MUNICIPAL (FEM-AM )
  • Grup municipal de PSC-ÒDENA PROGRÉS (PSC-CP)
  • Grup municipal de ÒDENA A FONS AVANCEM (ÒAF)