Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Ple de 18 de juliol de 2019 - cartipàs municipal

En el present mandat 2019-2023, l'Ajuntament d'Òdena disposa de tres àrees de govern:

 • Serveis econòmics, a càrrec del regidor Raul Galán Santano i l'alcaldessa Maria Sayavera Seuba
 1. Intervenció – RAUL GALÁN SANTANO / MARIA SAYAVERA SEUBA
 2. Hisenda – RAUL GALÁN SANTANO / MARIA SAYAVERA SEUBA
 3. Recursos humans – RAUL GALÁN SANTANO
 4. Promoció econòmica, Comerç i Turisme – RAUL GALÁN SANTANO
 5. Gestió patrimonial – RAUL GALÁN SANTANO
 6. Administració electrònica – RAUL GALÁN SANTANO
 • Serveis al territori, a càrrec dels regidors Raul Galán Santano i Pepe Copoví Robles
 1. Urbanisme – RAUL GALÁN SANTANO
 2. Via pública i manteniment – PEPE COPOVÍ ROBLES
 3. Parcs i jardins – PEPE COPOVÍ ROBLES
 4. Cementiri – PEPE COPOVÍ ROBLES
 5. Medi ambient – RAUL GALÁN SANTANO / PEPE COPOVÍ ROBLES
 6. Pagesia i camins – PEPE COPOVÍ ROBLES
 • Serveis a les persones, a càrrec de les regidores Alba Gallardo Sola i Vanessa Garcia Ribera.
 1. Benestar social i Gent Gran – ALBA GALLARDO SOLA
 2. Polítiques d'Igualtat – ALBA GALLARDO SOLA
 3. Biblioteca – ALBA GALLARDO SOLA
 4. Infància i Joventut – ALBA GALLARDO SOLA
 5. Ensenyament – ALBA GALLARDO SOLA
 6. Cooperació i agermanament – VANESA GARCIA RIBERA
 7. Habitatge – VANESA GARCIA RIBERA
 8. Salut – VANESA GARCIA RIBERA
 9. Cultura i festes – VANESA GARCIA RIBERA
 10. Arxiu – VANESA GARCIA RIBERA
 11. Participació i atenció ciutadana – VANESA GARCIA RIBERA / RAUL GALAN SANTANO
 12. Esports – PEPE COPOVÍ ROBLES

Tanmateix, dependran directament d'alcaldia les següents àrees de gestió - sense perjudici que pugui sol·licitar la col·laboració d'altres regidors/es responsables de gestió:

 1. Secretaria
 2. Règim intern i relacions institucionals
 3. Seguretat ciutadana
 4. Protocol
 5. Comunicació

 

Què s’entén per cartipàs municipal?
El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

Què és un regidor delegat?
És un Regidor al qual l’alcalde/alcaldessa li ha encomanat una àrea del govern municipal. Habitualment s’anomena el regidor amb l’àrea encomanada, així es coneixen els regidors d’esports, de cultura, d’Urbanisme, etc. Aquests Regidors, però, actuen per delegació de l’alcaldia que és qui té per llei totes les competències.

Qui el nomena?
El nomenament dels Regidors delegats correspon exclusivament a l’alcalde/alcaldessa. Es pot donar la circumstància que altres òrgans municipals com el Ple o la Comissió de Govern nomenin un regidor per una tasca determinada de la competència d’aquest òrgan.

Com es defineixen les àrees o regidories?
No hi ha una norma establerta. Cada municipi és un món diferent. Les competències o funcions que s’estableixen per cada regidor delegat venen més determinades per la idiosincràsia d’aquell municipi, per la seva vida social i política que no pas per una disposició legal.

Es poden delegar les atribucions?
No, només es poden delegar funcions. En cap cas l’alcalde/alcaldessa pot delegar les seves atribucions, només les funcions que corresponen al seu càrrec poden ser delegades.

Què vol dir ser tinent d’alcalde?
Els Tinents d’alcalde substitueixen a l’alcalde/alcaldessa en cas d’absència o d’impossibilitat d’exercir el seu càrrec, per l’ordre de nomenament que l’alcalde/alcaldessa ha establert si n’ha nomenat més d’un.

Qui pot ser tinent d’alcalde?
Pot ser Tinent d’alcalde qualsevol Regidor que formi part de la Comissió de Govern, si n’existeix, i que l’alcalde/alcaldessa decideixi de nomenar.

Qui el pot nomenar?
Només el pot nomenar l’alcalde/alcaldessa, no pot nomenar-lo ni el Ple ni cap de les Comissions. El nomenament es fa mitjançant decret de l’Alcaldia.

I cessar?
El cessament dels Tinents d’alcalde correspon només a qui té la competència del nomenament o sigui, correspon a l’alcalde/alcaldessa.

En absència de l’alcalde/alcaldessa el tinent d’alcalde assumeix automàticament les seves funcions?
No, és necessari un decret de delegació de funcions d’alcaldia. En el cas d’absència per la presidència d’òrgans col·legiats que correspon a l’alcalde/alcaldessa, és substituït pels tinents d’alcalde si, per la causa que sigui, no hi és l’alcalde/alcaldessa.