Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

INFORMACIÓ DEL PERFIL I DADES DE CONTACTE DELS CÀRRECS ELECTES

Consulteu la informació del perfil i dades de contacte dels càrrecs electes aquí.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES DE DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS, POSSIBLES INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS DELS REGIDORS I REGIDORES

Descarregueu-vos l'extracte de les declaracions de béns patrimonials dels regidors/es que consten al registre d'interessos de l'Ajuntament d'Òdena

Extracte declaracions de béns(1)

Extracte declaracions de béns(2)

RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES

Consulteu el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes aprovat en sessió de ple ordinari de 6 de febrer de 2020 aquí

Consulteu les retribucions efectivament percebudes en les anualitats 2016, 2017 i 2018 aquí