La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats
PERSONAL FUNCIONARI 2019      
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Secretari/a-Interventor/a 1 A1 26
Tècnic/a Serveis Econòmics-Tresorer/a 1 A2 26
Coordinador/a tècnica/s serveis territori 1 A2 25
Tècnica/c auxiliar de serveis territorials 1 A2 22
Coordinadora/r de serveis a les persones 1 A2  22
Administrativa/u de serveis interns 1 C1 17
Administrativa/u de sereis territorials 1 C1 17
Administrativa/u de serv. Econòmics o RRHH 1 C1 20
Administrativa/u d'atenció a la ciutadania 3 C1 17
Tècnica/c auxiliar sistemenes informació o comunicació  1 C1 17
Cap vigilància local  1 C1 18
Auxiliars policia local 2 C2 17
       
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLERTA 2019    
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Tècnic/a auxiliar de cultura 1 C1 20
Tècnic/a auxiliar d'esports 1 C1 20
Dinamitzador/a cultura i joventut 1 C1 20
Conserge d'escola - operària/i de manteniment 1 AP 13
Auxiliar de manteniment instal·lacions esportives 1 AP 13
Operaris/es instal·lacions esportives 1 AP 13
Oficial de jardins i vies públiques 1 C2 17
       
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ PARCIAL 2019    
       
Denominació de la plaça Núm. Grup CD
Auxiliar d'informació local 1 C1 17
Arquitecte (mitja jornada)  1 A1 22
Enginyer (mitja jornada ) 1 A2 22