En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Plens de la Corporació i Juntes de Govern Local

1.-Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc l’últim dimarts dels mesos senars a les 20.00 hores, en el saló de sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. A partir del Ple ordinari del 28 de juliol de 2020, tindran lloc a les 19:00 hores.

 

2.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc quinzenalment els dimarts a les  17:00 hores, a la Sala de reunions de l'Ajuntament.

 

3.- Facultar al senyor alcalde per suspendre la celebració de les Juntes de Govern  corresponents al mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període de vacances.

 

Comissió de Coordinació

Està integrada per tots els membres de l’equip de govern i l’assistència quan calgui de tècnics municipals, i personal de comandament de l’ajuntament per tractar i coordinar els diferents projectes i/o propostes municipals. La Junta tindrà una periodicitat de com a mínim dos cops al mes.

 

Comissió Especial de Comptes

President:  L’alcaldessa  Alba Pérez Subirana 

 

Vocals: representant de cada grup municipal:

ARA NAVARCLES:                                        Josep Rodellas Álvarez

CUP-AMUNT:                                                Nereida Berruezo Vega

NAVARCLES EN COMÚ:                              Josep Joan Roda Rubio

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA:                Lluís Tarradellas Puig

JUNTS PER CATALUNYA NAVARCLES:   Josep Díaz Leiva

 

A més de la secretària i la interventora municipals

 

La competència de la Comissió Especial de Comptes és: l’examen, estudi i informe del compte general del pressupost.

Assistiran a la comissió els titulars o els seus suplents. Les votacions es realitzaran per vot ponderat cada grup municipal tindrà el nombre de vots equivalent al nombre de regidors del seu grup.

Comissió Informativa Permanent

President: L’alcaldesa  Alba Pérez Subirana

Vocals: 1 representant de cada grup municipal:

ARA NAVARCLES- Laura Castell Carrió, i suplent: Josep Rodellas Álvarez

CUP-AMUNT: Ernest Larroya Torregrosa, i suplent: Nereida Berruezo Vega

NAVARCLES EN COMÚ: Xavi Carrasco Delgado, i suplent: Josep Joan Roda Rubio

JUNTS PER CATALUNYA NAVARCLES: Joan Zapata i Lluch, i suplent: Núria Creus Rodoreda

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA: Conxita Gamisans Torra, suplent: Sònia Hernàndez Rubio.

Les funcions d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

Assistiran a la comissió els titulars i també d’altres regidors/es del grup atenent les matèries que s’hi tractaran. Les votacions es realitzaran per vot ponderat, cada grup municipal tindrà el nombre de vots equivalent al nombre de regidors del seu grup.