Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE AJUNTAMENT 2/2020

Data d'inici de la sessió 02-03-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE ORDINARI DE 16.12.2019 I PLE EXTRAORDINARI DE 27.01.2020

SEGON. APROVAR L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.

TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ACCÉS OEST AL CASTELL DE MONTORNÈS DE SEGARRA”.

CUART. APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ACTUACIÓ AL CAMÍ DEL CEMENTIRI A MONTORNÈS DE SEGARRA

CINQUÈ. ESTABLIR A FAVOR DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EL DRET A SER INDEMNITZATS PER LES DESPESES EFECTIVAMENT REALITZADES EN L’EXERCICI DEL CÀRREC, PRÈVIA ACREDITACIÓ DOCUMENTAL D’AQUESTES.

SISÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 3/2020

SETÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

VUITÈ. INFORME D’ALCALDIA

NOVÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 1/2020

Data d'inici de la sessió 27-01-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.

PLE AJUNTAMENT 9/2019

Data d'inici de la sessió 16-12-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 SETEMBRE DE 2019 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 21 D’OCTUBRE DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA DE L’OBRA DE “REPARACIÓ DELS DESPERFECTES CAUSATS PELS AIGUATS DE L'ESTIU DE 2018 A MONTORNÈS DE SEGARRA”.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA FASE 2B”.

 

QUART. RATIFICAR, SI ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA 39/2019 I 43/2019.

 

CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

 

SISÈ. INFORME D’ALCALDIA.

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES.

PLE AJUNTAMENT 08/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 08:45

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER LES ELECCIONS GENERALS DEL PROPER 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE FEDER “RENOVACIÓ INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT T.M. MONTORNÈS DE SEGARRA”.

 

QUART. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS  LOCALS SOCIALS DEL MUNICIPI DE MONTORNÈS DE SEGARRA.

 

 

 

 

PLE AJUNTAMENT 7/2019

Data d'inici de la sessió 16-09-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES ANTERIORS DE 1 DE JULIOL I DE 29 DE JULIOL DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2018.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DE CLASSIFICACIÓ DE GRUP I AMPLIACIÓ DE JORNADA DE LA PLAÇA D’AGUTZIL.

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DECLARACIÓ DE CRÈDIT NO DISPONIBLE.

 

CINQUÈ. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA.

 

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

 

SETÈ. PRECS I PREGUNTES.

PLE AJUNTAMENT 6/2019

Data d'inici de la sessió 29-07-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE “REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLOS DE MAS DE BONDIA”.

PLE AJUNTAMENT 5/2019

Data d'inici de la sessió 27-05-2019

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE MAIG DE 2019.

PLE AJUNTAMENT 4/2019

Data d'inici de la sessió 13-05-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
 2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 3 (ARRANJAMENT TORRE SUD-EST)”
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 3 (ARRANJAMENT TORRE SUD-EST)”.
 4. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 5. INFORMES D’ALCALDIA
 6. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 3/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 26 DE MAIG DE 2019

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “REPARACIONS DESPERFECTES CAUSATS PELS AIGUATS DE L’ESTIU 2018 A MONTORNÈS” MITJANÇANT CONTRACTE MENOR.

 1. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT.

 

 

PLE AJUNTAMENT 2/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS CORTS GENERALS QUE SE CELEBRARAN EL PROPER 28 D’ABRIL DE 2019

   

PLE AJUNTAMENT 1/2019

Data d'inici de la sessió 18-03-2019

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI “REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CLOS DE MAS DE BONDIA” MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PLE AJUNTAMENT 6/2018

Data d'inici de la sessió 17-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE NETEJA DE SOLARS
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS MURS DE TANCAMENT I/O CONTENCIÓ DE PARCEL.LES EN SÒL URBÀ I EN SÒL NO URBANITZABLE
 4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT
 5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL MODEL DE CONTROL INTERN (REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL)
 6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2019
 7. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 8. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 9. INFORMES D’ALCALDIA
 10. 10.PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 5/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ EXPRESA DEL PROCEDIMENT REGULAT PEL REAL DECRET 616/2017, DE 16 DE JUNY, PEL QUE ES REGULA LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS A PROJECTES SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.

   

 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’ATORGAR LA REPRESENTACIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA, REGULAT PEL REAL DECRET 616/2017, DE 16 DE JUNY, PER ACCIONS D’ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020, I PER A REGULAR LES OBLIGACIONS ASUMIDES PER CADA UNA DE LES PARTS.

   

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ PER CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “INSTAL.LACIÓ D’UNA NOVA CANONADA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN EL CARRER MAJOR DELNUCLI DE MONTORNÈS DE SEGARRA”

   

PLE AJUNTAMENT 4/2018

Data d'inici de la sessió 08-10-2018

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA – FASE 2”.

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2018

 

PLE AJUNTAMENT 3/2018

Data d'inici de la sessió 29-09-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 2. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2017

 3. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 5. INFORMES D’ALCALDIA

 6. PRECS I PREGUNTES

   

   

PLE AJUNTAMENT 2/2018

Data d'inici de la sessió 28-05-2018

Hora d'inici de la sessió 19:45

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
 2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER
 3. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 4. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 5. INFORMES D’ALCALDIA
 6. PRECS I PREGUNTES

 

PLE AJUNTAMENT 1/2018

Data d'inici de la sessió 22-01-2018

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS

 2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2018

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: “ACTUACIONS EN QUATRE CAMINS PÚBLICS LOCALS”.

 4. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 5. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 6. INFORMES D’ALCALDIA

 7. PRECS I PREGUNTES

   

   

PLE 5/2017

Data d'inici de la sessió 23-11-2017

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ÚNICA.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017.

Documents CONVOCATÒRIA PLE.pdf

PLE 4/2017

Data d'inici de la sessió 24-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Urgent

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOTIVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE.

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE PER A L’EXERCICI 2018 I SEGUENTS.

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA.

 

PLE 3/2017

Data d'inici de la sessió 02-10-2017

Hora d'inici de la sessió 19:15

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA  ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE  FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2016

 

4.- DONAR COMPTES I/O RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

 

5.- INFORMES D’ALCALDIA

 

6.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOCATÒRIA DE PLE.pdf

PLE 2/2017

Data d'inici de la sessió 22-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19:45 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTAANTERIOR

 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA

 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MILLORES AL CEMENTIRI DE MONTORNÈS DE SEGARRA-FASE 1” PER CONTRACTE MENOR.

 4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE MONTORNÈS DE SEGARRA (DOCUMENT ÚNIC – VIGÈNCIA ANYS 2016-2020)

 5. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 6. INFORMES D’ALCALDIA

 7. PRECS I PREGUNTES

   

PLE 01/2017

Data d'inici de la sessió 23-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19,15 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA :

 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA  ANTERIOR
 2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS.
 3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE CAMINS PÚBLICS SUSCEPTIBLES D’ARRANJAMENT, QUE ES PORTARAN A TERME D’ACORD AMB LA PARTIDA PRESSUPOSTARIA APROVADA PER A CADA ANUALITAT.
 4. APROVACIÓ INICIAL , SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2017
 5. DONAR COMPTES DECRETS D’ALCALDIA
 6. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA
 7. INFORMES D’ALCALDIA
 8. PRECS I PREGUNTES