No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE D'1 D'OCTUBRE DE 2020 (PLE TELEMÀTIC)

1.- Qüestió prèvia: votar la inclusió en l'ordre del dia de l'expedient d'urgència EGEN2020000368 

2.- Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 10 de setembre de 2020.
3.- Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 27 de setembre de 2020, corresponents als decrets del núm. 20200001001848 al núm. 20200001002047.
4.- Assabentat del decret 20200001001973, de 18 de setembre de 2020, relatiu a l'aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost per a l'any 2021.
5.- Aprovar el Pressupost General 2020.
6.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2020-2024.
7.- Moció per retirar els honors a Juan Carlos I Alfonso Victor Maria de Borbón y Borbón-Dos Sicilias i per reprovar l’actuació del Gobierno de España en la seva fugida.

8.- Expedient d'urgència. Aprovar l'aportació econòmica per fer front a les despeses de personal i factures pendents sol.licitades per l'empresa Montornès Serveis i Manteniment, SL
9.- Sessió de control dels òrgans de govern