No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 14 DE GENER DE 2021 (Sessió Telemàtica)

1.- Aprovar, si s'escau, l'esborrany de les actes de les sessions anterior, l'ordinària de 3 de desembre de 2020 i l'extraordinària urgent de 31 de desembre de 2020.

2.- Assabentat dels decrets dictats entre l'1 i el 31 de desembre de 2020, corresponents als decrets núm. D20200001002608 al núm. D20200001002959.

3.- Assabentat del decret 20200001002671, de 3 de desembre de 2020, per contractar d'urgència la substitució de la professora de l'aula de Teatre.

4.- Aprovar les tarifes dels serveis d'auto-taxi 2021.

5.- Aprovar la modificació de Pressupost 35/2020 mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de Tresoreria.

6.- Aprovar l'adhesió a la proposta per un Pacte Nacional que integri un nou model de gestió i serveis dels centres d'acolliment residencial de persones grans, aprovada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

7.- Aprovar l'acord per al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral Local per les personals LGTBI amb la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

8.- Moció per a la declaració de persona non grata a Felip VI de Borbó.

9.- Sessió de control dels òrgans de govern