No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE AJUNTAMENT 4/2021

Data d'inici de la sessió 18-05-2021

Hora d'inici de la sessió 12:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 19 DE GENER DE 2021, L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 16 DE FEBRER DE 2021 I L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 20 D’ABRIL DE 2021.


SEGON. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL PROJECTE “URBANITZACIÓ CARRER DE LES FLORS I DE LA PLACETA DEL POU DE VILAGRASSETA” AMB UN PRESSUPOST DE 144.299,23€ IVA INCLÒS.


TERCER. APROVAR, SI S’ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL.


QUART. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA


CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS


SISÈ. INFORME D’ALCALDIA


SETÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 3/2021

Data d'inici de la sessió 20-04-2021

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


PRIMER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU EL RETORN DE L’AVAL BANCARI PRESENTAT PER CONSTRUCCIONS PIQUE TUDO SL EN CONCEPTE DE FIANÇA DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SUSBTITUCIÓ DE LA COBERTA DE LA CASA DE LA VILA DE L’AMETLLA DE SEGARRA”

PLE AJUNTAMENT 2/2021

Data d'inici de la sessió 16-02-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

 

PUNT ÚNIC. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2021, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

PLE AJUNTAMENT 1/2021

Data d'inici de la sessió 19-01-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE  13 D’OCTUBRE DE 2020

SEGON. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL PROPER 14 DE FEBRER DE 2021.

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

 

QUART. APROVACIÓ PRÈVIA PROJECTE DE LEGALITZACIÓ PER UNA INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA MÒBIL.

CINQUÈ. PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTJE DE PAU TITULAR.

SISÈ. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ALTERACIÓ PARCIAL AL DELS TERMES MUNICIPALS DE MONTOLIU DE SEGARRA I RIBERA D’ONDARA

SETÈ. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DECLARACIÓ D’ERC DE LA SEGARRA DAVANT DEL MODEL D’IMPLANTACIÓ DE L’ENERGIA EÒLICA I SOLAR AL TERRITORI.

VUITÈ. APROVACIÓ DE LA 2ª CERTIFICACIÓ I ÚLTIMA I LA FACTURA CORRESPONENT DE L'OBRA REFORMA DE L'ENLLUMENAT DE MONTOLIU

NOVÈ. RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA

DESÈ. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA

ONZÈ. INFORME ALCALDIA

DOTZÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 4/2020

Data d'inici de la sessió 13-10-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 DE JUNY DE 2020.

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 2020-2020.

TERCER. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.

QUART. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE L’OBRA “REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI MONTOLIU DE

SEGARRA” PER UN IMPORT DE 41.523,03€ (IVA INCLÒS) DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2020.

CINQUÈ. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

SETÈ. INFORME D’ALCALDIA.

VUITÈ. PRECS I PREGUNTES.

 

PLE AJUNTAMENT 3/2020

Data d'inici de la sessió 16-06-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE MARÇ DE 2020

SEGON.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’OCUPACIÓ DE LA SEGARRA 2025

TERCER. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA.

QUART. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

CINQUÈ. INFORME D’ALCALDIA

SISÈ. PRECS I PREGUNTES.

Documents CONVOCATORIA 16.06.20

PLE AJUNTAMENT 2/2020

Data d'inici de la sessió 17-03-2020

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE DESEMBRE DE 2019 I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 18 DE FEBRER DE 2020.

 

SEGON. ADJUDICAR, SI S’ESCAU, L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE PAVIMENT EN L’ACCÉS DE CABESTANY A LA CARRETERA L-243” .

 

TERCER. ADJUDICAR, SI S’ESCAU, L’OBRA “REFORMA DE L’ENLLUMENAT  PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA” .

 

QUART. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA.

CINQUÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.

SISÈ. PRECS I PREGUNTES.

 

PLE AJUNTAMENT 1/2020

Data d'inici de la sessió 18-02-2020

Hora d'inici de la sessió 09:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

  1. ESTIMAR, EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ELECTRICITAT BOQUET SL CONTRA L’EXCLUSIÓ DEL MATEIX DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’OBRA DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA.

 

  1. DESIGNACIÓ COM A NOVA VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE “REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MONTOLIU DE SEGARRA” AMB NÚMERO D’EXPEDIENT 2019-0058 A YASMINA MASANA CASTÓN EN SUBSTITUCIÓ D’EN XAVIER ORTEGA CODINES QUE HA CAUSAT BAIXA COM A SECRETARI DEL SAT DEL CONSELL COMARCAL LA SEGARRA.

PLE AJUNTAMENT 10/2019

Data d'inici de la sessió 17-12-2019

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE SETEMBRE DE 2019 I DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 22 D’OCTUBRE I 19 DE NOVEMBRE DE 2019.

 

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE DESPLEGAMENT PER TELEFÓNICA DE ESPAÑA D’UNA XARXA D’ACCÉS DE NOVA GENERACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA.

 

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER L’OBRA DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MONTOLIU DE SEGARRA, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ.

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04).

 

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DE SEGARRA PER LA PRESTACIÓ DE LES FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES.

 

SISÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST 2020, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

 

SETÈ. RATIFICAR, SI ESCAU, ELS DECRETS D’ALCALDIA

 

VUITÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

 

NOVÈ. INFORME D’ALCALDIA

 

DESÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 9/2019

Data d'inici de la sessió 19-11-2019

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

ÚNIC.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MONTOLIU DE SEGARRA”.

PLE AJUNTAMENT 8/2019

Data d'inici de la sessió 22-10-2019

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.  SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA PER LES ELECCIONS GENERALS DEL PRÒXIM 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE MONTOLIU DE SEGARRA D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.

TERCER. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU,  DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE DE BÉNS INMOBLES.

QUART. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

CINQUÈ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.

PLE AJUNTAMENT 7/2019

Data d'inici de la sessió 17-09-2019

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE JULIOL DE 2019

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL 2018

TERCER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RETENCIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019 DEL PRESSUPOST VIGENT

CINQUÈ. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DELS DECRETS D’ALCALDIA

SISÈ. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA

SETÈ. PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 6/2019

Data d'inici de la sessió 02-07-2019

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

PRIMER.  PRESA DE POSESSIÓ DE LA REGIDORA EVA BONET BAQUÉ.

SEGON. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 15 DE JUNY DE 2019.

TERCER. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ, I DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS.

 

QUART. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L’ANY 2020 DE CADA NUCLI.

CINQUÈ. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.

SISÈ. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

 

SETÈ. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.

VUITÈ. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL TINENT D’ALCALDE

NOVÈ. DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ.

DESÈ. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’ALCALDE EN NUCLIS AGREGATS, QUE NO CONSTITUEIXEN ENTITAT LOCAL.

PLE AJUNTAMENT 5/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

ÚNIC. Constitució de la nova Corporació Municipal.

a)       Constitució de la Mesa d’Edat, formada pels Regidors electes de major i menor edat presents a l’acte.

b)       Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat. A més hauran d’aportar la declaració de béns i incompatibilitats.

c)       Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.

d)       Elecció de l’Alcalde de Montoliu de Segarra.

Es prega que en cas de no poder assistir ho comuniqui a aquesta Alcaldia, a través de la seva Secretaria General indicant els motius que ho justifiquin

PLE AJUNTAMENT 4/2019

Data d'inici de la sessió 28-05-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.-  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINÀRI DE 14 DE MAIG DE 2019.

PLE AJUNTAMENT 3/2019

Data d'inici de la sessió 14-05-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

 

1.-  APROVAR LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS, SI ESCAU.

 

2.-  DONAR COMPTE I/O RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA.

3.-  INFORME D’ALCALDIA

4.-  PRECS I PREGUNTES

PLE AJUNTAMENT 2/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

 

1.SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS MUNICIPALS QUE SE CELEBRARAN EL PROPER 26 DE MAIG DE 2019

 

2.APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT.

 

3.- DONAR COMPTE I/O RATIFICAR DECRETS D’ALCALDIA.

PLE AJUNTAMENT 1/2019

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA:

 

 

1.SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL AMB MOTIU DE LES ELECCIONS CORTS GENERALS QUE SE CELEBRARAN EL PROPER 28 D’ABRIL DE 2019

 

PLE AJUNTAMENT 4/2018

Data d'inici de la sessió 18-12-2018

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del contracte d’obres “Pavimentació de l’accés nord de la Guàrdia-Lada” mitjançant procediment obert simplificat.

 

3.- Aprovació, si s’escau, del model de control intern (Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local)

 

4.- Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2019.

 

5.- Donar compte i/o ratificar Decrets d’alcaldia.

6.- Informes d’alcaldia

 

  1. Precs i preguntes

PLE AJUNTAMENT 3/2018

Data d'inici de la sessió 25-09-2018

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació, si s’escau, del compte general exercici 2017

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3

3.- Donar compte i/o ratificar Decrets d’alcaldia.

4.- Informes d’alcaldia

5.- Aprovació, si s’escau, del plec de clàusules de la licitació del concurs per a l’obra de Pavimentació de l’accés nord de la Guàrdia Lada.

6.- Precs i preguntes

 

PLE AJUNTAMENT 2/2018

Data d'inici de la sessió 29-05-2018

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació, si s’escau, l’adquisició d’una finca (parcel.la 232 polígon 04) anomenada Tros del Castell per a acondicionar la via principal d’entrada al poble de Montoliu de Segarra.

3.- Aprovació, si s’escau, del carrerer digital del municipi de Montoliu de Segarra

4.- Aprovació, si s’escau, d’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

5.- Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Montoliu de Segarra i el CC Segarra.

6.- Aprovació, si s’escau, per deixar sense efecte l’acord de desafectació de part del local social de la Guàrdia-Lada de bé de domini públic a bé patrimonial.

7.- Aprovar, si s’escau, el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Montoliu de Segarra, d’cord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

8.- Aprovar, si s’escau, el Pla econòmic Financer pels exercicis 2018-2019.

 

9.- Donar compte i/o ratificar Decrets d’alcaldia.

10.- Informes d’alcaldia

11.- Precs i preguntes

 

PLE AJUNTAMENT 1/2018

Data d'inici de la sessió 23-01-2018

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de les actes de les tres sessions  anteriors.

2.- Aprovació, si s’escau,  inicial de la desafectació de part del local social de la Guàrdia-Lada de bé de domini públic a bé patrimonial.

3.- Aprovació, si s’escau, plecs de clàusules administratives particulars per l’arrendament mitjançant concurs de dos despatxos del local social de la Guàrdia-Lada.

4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de la secretària del Jutjat de Pau de Montoliu de Segarra

5.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la corporació per a l’any 2018, les bases d’execució i la plantilla de personal.

6.- Donar compte i/o ratificar Decrets d’alcaldia.

7.- Informes d’alcaldia

8.- Precs i preguntes