Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 de juliol de 2020, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en relació amb les fitxes dels sectors de sòl urbanitzable delimitat promoguda per l’Ajuntament de Montmaneu.

La documentació aprovada inicialment estarà sotmesa a informació pública pel termini d’un mes a efectes de poder-hi presentar al·legacions.

L’esmentat termini es comptarà des de l’endemà de la publicació del darrer dels edictes inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari La Veu de l’Anoia, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.

La consulta de la documentació aprovada es podrà fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament i a les oficines municipals (provisionalment al carrer Major, 46 de Montmaneu) dins l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Montmaneu, 30 de juliol de 2020.

L’Alcalde,

 

 

 

Àngel Farré Carulla