No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 31-01-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Montmaneu

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, el Pla de seguretat i salut de l’actuació anomenada “Millora de la xarxa viària de Montmaneu (text refós)”.

3.- Aprovar, si s’escau, el Pla de gestió de residus de l’actuació anomenada ·Millora de la xarxa viària de Montmaneu (text refós)”.

4.- Aprovar, si s’escau, inicialment el Pla de Millora Urbana 3 el Clot i el Sola.

 

 

Documents CSP4 anunci_gener.pdf

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 28-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Montmaneu

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors.

2.- Assumptes oficials.

3.- Aprovar, si s'escau, l'inici de l'expedient de contractació de les obres compreses en el projecte " SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL LOCAL POLIVALENT” i l'obertura del procediment d'adjudicació.

4- Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte d’obres anomenat “Rehabilitació de l’habitatge unifamiliar Cal Tiet Vell” i l’obertura del procediment d’adjudicació.

5.- Aprovar, si s'escau, l'inici de l'expedient de contractació de les obres compreses en el projecte "REHABILITACIÓ DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR CAL TIET VELL" i l'obertura del procediment d'adjudicació.

6.- Aprovar, si s’escau, el text de conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació de Barcelona i aquesta Corporació per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenya per aquells municipis amb població fins a 1000 habitants, passant a formar part de la Xarxa d’Arxius Municipals.

7.- Acceptar, si s’escau, la concessió de varis fons de prestació concedits per la Diputació de Barcelona.

8.- Precs i preguntes.

Documents anunci.pdf

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 02-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Montmaneu

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Acceptació, si s’escau, l’ajut per millorar els camins municipals, inclòs dins del Programa sectorial per a la millora de camins municipals 2022 – 2023.

3.- Acceptar, si s’escau, l’ajut inclòs dins del programa específic de Resiliència local 2.0 (exp. Núm. 2022/0003689).

4.- Adhesió, si s’escau, a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances i l’acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions (exp. 2020.01).

5.- Aprovació, si s’escau, inicialment l’expedient de modificació del pressupost 1/2022.

6.- Declarar, si s’escau, deserta la licitació de l’obra anomenada “Substitució de la coberta del local polivalent” i, obertura d’una nova licitació.

7.- Adjudicar, si s’escau, el contracte menor de l’obra anomenada “Arranjament de diversos camins municipals”.

Documents csp 4_anunci_abril_2022.pdf

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 14-05-2020

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Sala Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Assumptes oficials.

3.- Resolucions de l’alcaldia.

4.- Ratificació, si s’escau, de varies resolucions de l’alcaldia.

5.- Aprovar, si s’escau, el període mig de pagament corresponent al 1r trimestre de 2020.

6.- Aprovar, si s’escau, el compte de gestió recaptatòria any 2019

7.- Aprovació, si s’escau, l’actualització del conveni sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (Agineel) per la Diputació de Barcelona.

8.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Montmaneu.

9.- Aprovar, si s’escau, l’actualització del conveni-tipus per a l’Assumpció de la gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

10.- Aprovar, si s’escau, la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Argençola, Bellprat, Carme, Capellades, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Montmaneu, Orpí, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, Vilanova del Camí, el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Associació de propietaris forestals serres Miralles – Orpinell, per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal.

11.- Aprovar, si s’escau, la certificació d’obra núm. 1 de l’actuació anomenada “renovació de xarxa Antigua al nucli de Montmaneu per substitució de materials obsolets”.

12.- Aprovar, si s’escau, el text de conveni interadministratiu a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia per regular l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis.

13.- Aprovar, si s’escau, la certificació d’obra núm. 3 de l’actuació anomenada “Ampliació Ajuntament de Montmaneu”.

14.- Adjudicar, si s’escau, el contracte d’obres compreses en el projecte denominat “Renovació del material i el traçat de la xarxa d’aigua per garantir el servei municipal”

15.- Aprovar, si s’escau, el pla de seguretat i salut del projecte denominat “Renovació del material i el traçat de la xarxa d’aigua per garantir el servei municipal”.

16.- Precs i preguntes

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 17-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:20

Lloc Montmaneu

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Lectura, debat i votació moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 17-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Montmaneu

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Elegir, si s’escau, els membres que  han de formar part de la mesa electoral en les properes eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

3.- Aprovar, si s’escau, de l’actualització del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 2020-2025.

4.- Aprovar, si s’escau, el calendari fiscal per a l’exercici de 2020.

5.-  Aprovar, si s’escau, la modificació de les ordenances fiscals que han de regir per a l’exercici 2020 i següents.

 

Ple 1/2020 1/2020

Data d'inici de la sessió 06-02-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, l’informe del període mig de pagament corresponent al 4r. trimestre de 2019.

3.- Aprovar, si s’escau, l’informe de morositat corresponent al 4r. trimestre de 2019.

4.- Aprovar, si s’escau, inicialment el pressupost per a l’exercici de 2020.

5.- Aprovar, si s’escau, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per utilització de la bàscula municipal.

6.- Aprovar, si s’escau, la modificació de part del carrerer del nucli de població de La Panadella i Montmaneu.

 

 

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 24-05-2019

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, la sisena certificació de l’obra anomenada “Ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu. Fase 1”.

3.- Aprovar, si s’escau, el pla de seguretat i salut de l’obra anomenada “Renovació de la coberta de l’església de Santa Maria de Montmaneu”.

4.- Aprovar, si s’escau, el pla de gestió de residus de l’obra anomenada “Renovació de la coberta de l’església de santa Maria de Montmaneu”.

5.- Adjudicar, si s’escau, de la contractació de les obres denominades “Projecte bàsic i executiu d’ampliació i adequació de l’Ajuntament”.

6.- Adjudicar, si s’escau, la contractació de les obres anomenades “Renovació de la xarxa antiga al nucli de Montmaneu per substitució de materials obsolets”.

7.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de contractació per a l’explotació del bar-cafeteria situat a l’edifici anomenat “Cafè del Poble” a Montmaneu.

8.- Aprovació, si s’escau, de la nova sol·licitud de reversió de la cessió de titularitat a l’Ajuntament de Montmaneu dels trams de la carretera N-II compresos entre els pK 531+660 a PK 532+540 i PK 532+600 a PK 532+835 al seu pas pel terme municipal de Montmaneu, en el nucli de La Panadella.

 

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 02-04-2019

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

 

2.- Aprovar, si s’escau, la certificació d’obra núm. 5 de l’actuació anomenada “Remodelació i condicionament Ajuntament: obres de la primera fase del projecte i honoraris de direcció de l’obra”.

 

3.- Aprovar, si s’escau, inicialment el projecte d’obra anomenat “Projecte bàsic i executiu d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu – Fase 2”, redactat per la Sra. Maria Sabaté Domènech.

 

4.- Aprovar, si s’escau, la revisió anual del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2019.

 

5.- Elegir, si s’escau, els membres que han de formar part de la mesa electoral en les properes eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat 2019

 

6.- Aprovar, si s’escau, el programa de treball, el pla de seguretat i salut de l’actuació anomenada “Reforma i millora del Local Social La Sala”.

 

7.- Aprovar, si s’escau, el pla de gestió de residus de l’actuació anomenada “Reforma i millora del Local Social La Sala”.

 

8.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de generació de crèdit 2/2019.

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 20-03-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Assumptes oficials.

3.- Resolucions de l’alcaldia.

4.- Aprovar, si s’escau, la certificació tercera de l’actuació anomenada “Avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”..

5.- Aprovar, si s’escau, la certificació quarta de l’actuació anomenada “Avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

6.- Aprovar, si s’escau, el compte de gestió 2018.

7.- Incorporació, si s’escau, de romanents de crèdit.

8.- Aprovar, si s’escau, inicialment la memòria valorada anomenada “Renovació de xarxa Antigua al nucli de Montmaneu per substitució de materials obsolets”.

9.- Adjudicar, si s’escau, el contracte d’obres compreses en la memòria valorada denominada “Reforma i millora del Local Social La Sala”.

10.- Precs i preguntes.

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 30-01-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, el text de conveni en matèria de serveis socials a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia.

3.- Aprovar, si s’escau, la certificació d’obra núm. 1 de l’actuació anomenada “Remodelació i condicionament Ajuntament: obres de la primera fase del projecte i honoraris de direcció de l’obra”.

4.- Aprovar, si s’escau, la certificació d’obra núm. 2 de l’actuació anomenada “Remodelació i condicionament Ajuntament: obres de la primera fase del projecte i honoraris de direcció de l’obra.

5.- Aprovar, si s’escau, l’informe del període mig de pagament corresponent al 4r. trimestre de 2018.

6.- Aprovar, si s’escau, l’informe de morositat corresponent al 4r. trimestre de 2018.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres de la memòria valorada “Reforma i millora del Local Social la Sala”.

8.- Aprovació, si s’escau, el projecte d’obra anomenat “Renovació  de la coberta de l’església de Santa Maria de Montmaneu”.

9.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres de l’actuació anomenada “Renovació de la coberta de l’església de Santa Maria de Montmaneu”.

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 20-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.

2.- Assumptes oficials.

3.- Resolucions de l’Alcaldia.

4.- Reconeixement d’obligacions.

5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’exercici 2019

6.- Aprovació, si s’escau, inicialment la memòria valorada “Equipament cultural: Reforma i millora del Local Social la Sala”.

7.- Precs i preguntes.

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, la revisió anual del Padró municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2018.

3.-Aprovar, si s’escau, l’adhesió de la Corporació a l’OOCC reguladora de la gestió de residus municipals del Consell Comarcal de l’Anoia (BOPB 04.07.2018) quin instrument normatiu dona cobertura entre d’altres a la potestat sancionadora.

4.- Aprovar, si s’escau, el Pla de Seguretat i salut de l’obra anomenada “Arranjament camins rurals per garantir l’accessibilitat al TM de Montmaneu”.

5.- Aprovar, si s’escau, la segona certificació de l’obra denominada “Renovació de la xarxa antiga sector de Montmaneu”.

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 18-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21:15

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, la primera certificació d’obres de l’obra denominada “Renovació de xarxa antiga sector de Montmaneu”.

3.- Aprovar, si s’escau, el Pla de seguretat i salut, i el pla de gestió de residus de l’obra anomenada “Avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

4.- Incrementar, si s’escau, les retribucions del personal funcionari i del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Montmaneu, d’acord amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, així com aprovar l’efecte retroactiu a l’1 de gener de 2018.

5.- Aprovar, si s’escau, l’expedient d’incorporació de romanents als crèdits del pressupost de despeses vigents.

6.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 del vigent pressupost mitjançant transferència entre partides.

7.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del vigent pressupost mitjançant generació de crèdits.

8.- Aprovar, si s’escau, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 i següents.

9.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a l’explotació del bar-cafeteria situat a l’edifici anomenat “Cafè del Poble” a Montmaneu.

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 18-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, la primera certificació d’obres de l’obra denominada “Renovació de xarxa antiga sector de Montmaneu”.

3.- Aprovar, si s’escau, el Pla de seguretat i salut, i el pla de gestió de residus de l’obra anomenada “Avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

4.- Incrementar, si s’escau, les retribucions del personal funcionari i del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Montmaneu, d’acord amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, així com aprovar l’efecte retroactiu a l’1 de gener de 2018.

5.- Aprovar, si s’escau, l’expedient d’incorporació de romanents als crèdits del pressupost de despeses vigents.

6.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2018 del vigent pressupost mitjançant transferència entre partides.

7.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018 del vigent pressupost mitjançant generació de crèdits.

8.- Aprovar, si s’escau, provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019 i següents.

9.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a l’explotació del bar-cafeteria situat a l’edifici anomenat “Cafè del Poble” a Montmaneu.

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 19-02-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, el compte de gestió recaptatòria exercici 2017

3.- Adhesió, si s’escau, al sistema d’adquisió centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.

4.-Adhesió, si s’escau, a l’acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03).

5.- Informar, si s’escau, favorablement la proposta de crèdits incobrables tramés per l’Organisme de Gestió Tributària.

6.- Aprovar, si s’escau, l’informe de morositat corresponent al 4r trimestre de 2017.

7.- Aprovar, si s’escau, l’informe del període mig de pagament corresponent al 4r trimestre de 2017.

8.- Aprovar, si s’escau, el pressupost municipal per a l’exercici de 2018.

 

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 25-05-2018

Hora d'inici de la sessió 9:25

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal anomenat “avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 07-08-2018

Hora d'inici de la sessió 22

Lloc Sala plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovar, si s’escau, l’informe de morositat corresponent al 2n trimestre de 2018.

3.- Ratificar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Montmaneu i l’Agrupació de Defensa Forestal de Montmaneu per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

4.- Aprovar, si s’escau, el text de conveni de col·laboració entre l’entitat “Artesanas del Corazon 2015” i aquesta Corporació.

5.- Aprovar, si s’escau, l’expedient de fallits.

6.- Adjudicar, si s’escau, l’obra denominada “Arranjament de camins rurals per garantir l’accessibilitat al TM de Montmaneu”.

7.- Adjudicar, si s’escau, l’obra denominada “Renovació de la xarxa antiga al sector de Montmaneu”.

8.- Adjudicar, si s’escau, l’obra denominada “Avantprojecte d’ampliació i adequació de l’Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 27-09-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de plens de l'Ajuntament de Montmaneu

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors.

2.- Assumptes oficials.

3.- Resolucions de l’alcaldia.

4.- Ratificació, si s’escau, de la sol·licitud d’ajut presentada a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per tal de fer front a les despeses de renovació de la xarxa Antigua al nucli de Montmaneu per substitució de materials obsolets.

5.- Aprovació, si s’escau, de factures varies.

6.- Donar compte de les línies fonamentals del Pressupost per al 2018.

7.- Sol·licitar, si s’escau, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la reversió de la cessió de titularitat a l’Ajuntament de Montmaneu dels trams de la carretera N-II compresos entre els PK 531+660 a PK 532+540 i PK 532+600 a PK 532+835 al seu pas pel terme municipal de Montmaneu, en el nucli de La Panadella.

8.- Aprovar, si s’escau, la constitució d’una servitud de desguàs sobre la finca 719 propietat de l’Ajuntament de Montmaneu, a favor de la finca 877, en els termes descriptius que es recullen en l’esmentada minuta d’escriptura.

9.- Aprovar, si s’escau, la constitució de dues servituds de llums i vistes sobre la finca 719 propietat de l’Ajuntament, a favor de les finques 880 i 881.

10.- Aprovar, si s’escau, l’esborrany del conveni de patrocini a subscriure entre l’Ajuntament de Montmaneu i Van Bruc Internacional SL.

11.- Aprovar, si s’escau, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra anomenada “Renovació de la xarxa antiga al sector de Montmaneu”

12.- Aprovar, si s’escau, el Pla de gestió de residus de l’obra anomenada “Renovació de la xarxa antiga al sector de Montmaneu”.

13.- Aprovar, si s’escau, el compte general per a l’exercici de 2017.

14.- Aprovar, si s’escau, un ajut a l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet per sufragar les despeses de l’Escola l’Estel.

15.- Precs i preguntes

 

PLE 5/2018

Data d'inici de la sessió 21-06-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors.

 

2.- Assumptes oficials.

 

3.- Resolucions de l’alcaldia.

 

4.- Acceptar, si s’escau, el recurs tècnic consistent en el suport municipal en protecció de dades.

 

5.- Acceptar, si s’escau, el complement de preacords, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

 

6.-Aprovar, si s’escau, la generació de crèdit núm. 1/2018.

 

7.- Aprovar inicialment, si s’escau, la memòria valorada anomenada “Arranjament camins rurals per garantir l’accessibilitat al TM de Montmaneu”.

 

8.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres del projecte “Avantprojecte d’ampliació i adequació del ‘Ajuntament de Montmaneu i projecte executiu de la primera fase”.

 

9.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació de les obres de la memòria valorada “Arranjament de camins rurals per garantir l’accessibilitat al TM de Montmaneu”

 

10.- Precs i preguntes.

 

Ple 3/2018

Data d'inici de la sessió 10-05-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Assumptes oficials.

2.- Aprovació, si s’escau, de factures varies.

3.- Renovar, si s’escau, el domini Montmaneu.cat.

4.- Aprovar, si s’escau, el conveni marc de cooperació i suport als Ajuntaments de la Comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis pel període 2018.

5.- Aprovar, si s’escau, una bonificació per l’arranjament de façanes.

6.- Aprovar, si s’escau, l’informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2018.

7.- Acceptar, si s’escau, la concessió d’un ajut “línia de suport per a la garantia del benestar social 2018. Petits municipis”.

8.- Acceptar, si s’escau, la concessió del fons de prestació activitats culturals de les festes majors, JG. 39/18.

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 22-03-2018

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA PLE DIA 22/3/2018

 

1.- Aprovar, si s’escau, les actes de les sessions anteriors.

 

2.- Assumptes oficials.

 

3.- Resolucions de l’alcaldia.

 

4.- Aprovació, si s’escau, de factures varies.

 

5.- Proposar, si s’escau, el Jutge de Pau Titular i Substitut del municipi de Montmaneu.

 

6.- Aprovar, si s’escau, els dies de festa local per l’any 2019.

 

7.- Acceptar, si s’escau, la concessió fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants”.

 

8.- Acceptar, si s’escau, la concessió del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.

 

9.- Precs i preguntes