Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Consell de la Vila

Descripció

El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i deliberació ciutadana.

Són funcions del Consell de la Vila:

 • Demanar i rebre informació sobre temes d'interès públic
 • Participar i deliberar sobre les qüestions principals de la política municipal.
 • Elaborar estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries competència municipal.
 • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics i les seves necessitats
 • Proposa la creació de comissions sectorials i de treball per fer el seguiment i consulta de temes competència i interés general.
 • Manifestar el seu parer en els assumptes i projectes competència que desenvolupin altres administracions que afectin Montgat
 • Crear i fomentar mecanisme de participació, amb la possibilitat de generar actuacions públiques, i que també serveixin per fomentar l'associacionisme.
 • Participar en els plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, suggeriments i propostes.
 • Les altres funcions que determini el ple mitjaçant normes orgàniques.

Més informació

Composició:

a) L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui en qualitat de president/a.

b) El regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana o regidor en qui delegui, en qualitat de vice-president/a.

c) Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals.

d) Fins a 7 persones en representació de les associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

e) Fins a 8 persones representants de la ciutadania

 

Actes del Consell

Acta 1/2019

Acta 1/2020

Acta 1/2021

Acta 2/2021

Consell sectorial de la gent gran

Descripció

El Consell de la Gent Gran és un òrgan consultiu i de participació sectorial per aquelles qüestions referides i que afecten a la gent gran. Entre d’altres té per objecte:

 • Canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes majors de 65 anys.
 • Promoure iniciatives per millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent gran.
 • Participar en projectes referents a matèries relacionades amb la gent gran i/o amb la ciutat en general.
 • Participar en activitats, celebracions i trobades amb la finalitat de posar de manifest la realitat de la gent gran.
 • Promoure activitats de relació i solidaritat intergeneracional.
 • Participar en programes portats a terme per l’administració municipal.
 • Rebre informació en l'establiment de normatives i reglamentacions municipals relacionades específicament amb la gent gran.
 • Rebre informació sobre els programes i els resultats de les activitats i els programes de l’àmbit de la gent gran realitzats pels serveis municipals.

Més informació

Composició.

 • President/a: El/la regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana, o persona amb qui delegui.
 • Vice-president/a: El representant d’una de les entitats amb representació en el Consell. La seva elecció es portarà a terme en la sessió de constitució del Consell.
 • El/la regidor amb competències matèria de gent gran.
 • Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals i el seu respectiu suplent.
 • Tres persones en representació de cadascuna de les entitats de gent gran inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, amb una antiguitat mínima d’un any, i els seus respectius suplents. A dia d’avui les entitats de gent gran inscrites en el Registre Municipal d’Entitats són el Casal de la Gent Gran “Joan Maragall”.
 • Fins a deu persones seleccionades per sorteig, entre el veïns i veïnes de Montgat majors de 65 anys, en la selecció es tindrà en compte la paritat de gènere.
 • Farà les funcions de secretari/ària del Consell de la Gent Gran un tècnic/a municipal. 

Consell sectorial de seguretat i mobilitat

Descripció

El Consell de Seguretat i Mobilitat és un òrgan consultiu i de participació sectorial en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. Entre d’altres té per objecte:

 • Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat ciutadana i mobilitat a Montgat, així com les actuacions que s’hi duen a terme.
 • Conèixer els plans d’emergències i els plans o mesures de seguretat vial i/o seguretat en grans esdeveniments culturals, esportius o d’altre tipus que comportin una gran afluència de públic
 • Proposar el debat ciutadà o la difusió de les qüestions relatives a la millora de la seguretat de les persones i els béns de la població en casos en què això pugui resultar necessari. 

Més informació

 Composició.

 • President/a: El/la regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana, o persona amb qui delegui.
 • Vice-president/a: El representant d’una de les entitats amb representació en el Consell. La seva elecció es portarà a terme en la sessió de constitució del Consell
 • El/la regidor amb competències matèria de seguretat ciutadana.
 • Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals i el seu respectiu suplent.
 • Una persona representant, i el seu respectiu suplent, de cadascuna de les Associacions de Veïns inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, amb una antiguitat mínima d’un any.
 • Fins a tres persones, a títol individual, a proposta del Consell de Seguretat i Mobilitat o de l’Alcaldia per la seva experiència o rellevància en el sector de la seguretat i/o mobilitat.
 • Farà les funcions de secretari/ària del Consell de Seguretat i Mobilitat un/a tècnic/a municipal. 

Consell sectorial de comerç

Descripció

El Consell de Comerç és un òrgan consultiu i de participació sectorial en tot allò que afecti el comerç. Entre d’altres té per objecte:

 • Configurar un marc d’anàlisi i debat de la problemàtica comercial de Montgat, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector.
 • Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la promoció del comerç local.
 • Fomentar la participació dels comerciants de Montgat en els programes i activitats que tinguin com a finalitat la promoció del comerç local.
 • Vetllar pel desenvolupament de plans i programes vinculats al comerç que es portin a terme. 

Més informació

Composició

 • President/a: El/la regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana, o persona amb qui delegui.
 • Vice-president/a: El representant d’una de les entitats amb representació en el Consell. La seva elecció es portarà a terme en la sessió de constitució del Consell
 • El/la regidor amb competències matèria de comerç.
 • Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals i el seu respectiu suplent,
 • Fins a cinc persones en representació de les entitats i associacions de comerciants de Montgat.
  • 4 en representació de Associació de Comerços i Serveis de Montgat.
  • 1 en representació dels paradistes del mercat municipal.
 • Fins a sis persones seleccionades per sorteig, entre les candidatures presentades pels comerciants de Montgat a títol individual, en la selecció es tindrà en compte la paritat de gènere.
 • Farà les funcions de secretari/ària del Consell de Comerç un tècnic/a municipal. 

Consell sectorial de l'esport

Descripció

El Consell d'Esports és l'òrgan de participació sectorial de les entitats, associacions i ciutadania en l'àmbit esportiu, amb funcions consultives i d'assessorament en l’àmbit de l’esport. 

Entre d’altres té per objecte:

 • Afavorir la política esportiva a Montgat.
 • Proposar iniciatives, actuacions i campanyes innovadores relacionades amb l’Esport.
 • Promoure campanyes o activitats esportives per promoure la sensibilització i la pràctica de l’esport.
 • Promoure la igualtat de gènere en tot el sistema esportiu.
 • Participar en la definició de les polítiques esportives.
 • Participar en l’elaboració de plans estratègics.

Més informació

 Composició.

 • President/a: El/la regidor/a amb competències en matèria de participació ciutadana, o persona del Consell amb qui delegui.
 • Vice-president/a: El representant d’una de les entitats amb representació en el Consell. La seva elecció es portarà a terme en la sessió de constitució del Consell.
 • El/la regidor amb competències matèria d’esports.
 • Una persona representant, sigui regidor/a o no, de cadascun dels grups municipals i el seu respectiu suplent.
 • Un representant de cadascuna de les entitats esportives inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, amb una antiguitat mínima d’un any, i el seu respectiu suplent. A dia d’avui les entitats esportives inscrites en el Registre Municipal d’Entitats són:
  • Unió Esportiva Montgat.
  • Club Marítim Montgat.
  • Club Patinatge Montgat.
  • Associació Esportiva Futbol Sala Montgat.
  • Club Gimnàstic Montgat.
  • Fundació Esportiva Montgat.
  • Club Volei Platja Montgat.
  • Club Esportiu Trikids.
  • Club Esportiu Beach Tennis Montgat.
 • Fins a quatre persones a títol individual, proposades pels membres del Consell sectorial i ratificades pel plenari del Consell Sectorial, per la seva trajectòria en el mon de l’esport.
 • Farà les funcions de secretari/ària del Consell de l’Esport un/a tècnic/a municipal. 

Consell dels infants i adolescents

Descripció

El Consell d’Infants i Adolescents és un òrgan de participació que permet als infants i joves col·laborar activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu municipi a través de l’expressió d’idees, reflexions, opinions i propostes amb voluntat transformadora.  

Els objectius d’aquest òrgan de participació són:

 • Fer propostes que ajudin a la millora global del municipi, especialment en els temes que incideixen en la vida dels infants.
 • Millorar el poble i els seus espais.
 • Poder aportar el punt de vista dels infants i adolescents.
 • Donar importància a la figura dels infants i adolescents com a subjectes actius de la vila.
 • Donar suport a solucionar tots els problemes mediambientals que hi ha a Montgat
 • Ajudar els habitants de Montgat i els nens i nenes dels esplais infantils i les entitats educatives.
 • Formar noves amistats entre els diferents participants del Consell.
 • Intentar donar resposta a les coses que proposem.
 • Fer bones propostes i que es facin realitat totes les possibles.
 • Específicament, el Consell d’Infants i Adolescents de Montgat tindrà els següents objectius:
  • Fomentar la participació dels infants i adolescents en els afers públics del municipi
  • Fer una ciutat també a la mida dels infants
  • Detectar els interessos i inquietuds dels infants del municipi
  • Promocionar els drets de la infància
  • Fomentar que els infants coneguin la ciutat, participin en la seva construcció i hi gaudeixin
  • Apostar per l’amplitud en els àmbits de treball del Consell: no restringir l’àrea de treball en temes d’espai públic, sinó buscar altres temes de la ciutat: convivència, esport, entre d’altres.
  • Apostar per la cohesió social i el sentiment de pertinença al municipi
  • Promoure que els infants i adolescents coneguin millor el funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans de govern

Enllaç https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&05/022019009264.pdf&1

Més informació

Composició:

 • 1-2 representants per a cada aula de 5è i 6è de primària de les escoles de Montgat: El Consell compta amb 2 representants de cada aula de l’Escola Marina (amb dues línies de 5è i dues línies de 6è) i dos l’Escola Salvador Espriu (amb dues línies de 5è i dues de 6è). Un total de 16 infants.
 • 1-2 representats de cada entitat implicada al Consell. El primer Consell té dos representants de l’Esplai Timó (1 de 5è i 1 de 6è): Un total de 2 infants
 • 2 representants de l’Espai Jove de Montgat. Preferentment de 12 o 13 anys d’edat que representin el conjunt d’usuaris/es de l’equipament juvenil. Un total de 2 infants.
 • 3 o 4 representants dels alumnes de 1r. d’ESO dels centres educatius públics de secundària. A escollir entre el conjunt d’alumnes de l’Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 • 3 o 4 representants dels alumnes de 2n d’ESO dels centres educatius públics de secundària. A escollir entre el conjunt d’alumnes de l’Institut Thalassa. Un total de 4 infants.
 • Formaran part del Consell d’infants i Adolescents, juntament amb els representats de les entitats i centres anteriorment esmentats:
  • L’alcaldessa o persones en qui delegui que ostentés la presidència.
  • La regidora d’ensenyament.
  • El tècnic municipal vinculat a l’àmbit d’Ensenyament

Registre ciutadà

Descripció

És l'instrument a partir del qual es vol fomentar la participació de la ciutadania a títol individual i sense intermediaris en els afers públics.

Els ciutadans i ciutadanes de Montgat, de setze o més anys, poden inscriure's presencialment a l'OAC o electrònicament des del portal de tràmits.

 

Enllaç https://tramits.montgat.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=4&IdTramit=97&IdTema=4

Audiència pública ciutadana

Descripció

Les audiències públiques ciutadanes són instrument de participació en què les persones, entitats, organitzacions i altres formes d’acció col·lectiva tenen la possibilitat d’interpel·lar a l’Ajuntament demanant informació o debatent temes del seu interès públicament.

 

Enllaç https://tramits.montgat.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=4&IdTramit=95&IdTema=4