En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Cercar dictàmens en el Portal Jurídic de Catalunya

 

DICTAMEN: 140/2016, de 2 de juny -  Interpretació del contracte de constitució d’un dret de superfície sobre una parcel·la destinada a la construcció i explotació d’un centre educatiu adjudicat per l’Ajuntament de Montgat a Hamelin 2, SL - Consultar el dictamen