Tauler d'edictes i anuncis Disponible a: ajuntament

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
09-11-2020 Creació del Registre d'Activitats de Montferri Enllaç edicte 09-12-2020 4308970005-2020-0000508 No
17-05-2019 Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal i fixació de la data de la prova - Plaça d'Arquitecte

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, nomenament del Tribunal i fixació de la data de la prova

 

 

A continuación s’informa de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i fixació de la data de la prova, d’acord amb el Decret 2019/159 de data 16 de maig de 2019.

 

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS

 

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en les proves selectives per constituir una borsa de treball per seleccionar la persona que ha d’ocupar una plaça de personal funcionari interí, denominació “Arquitecte”, escala Administració Especial, subescala Tècnic Superior, grup A1 de l’Ajuntament de Montferri.

 

Admesos: (nom i cognoms i quatre xifres aleatories del DNI)

 

 1. Lluís Andreu Martí ***0399**
 2. Aurora Santallusia Fontova ***3334**
 3. Alba Garcia Moya ***6027**
 4. Antoni Bonnin Sebastià ***0299**
 5. Montserrat Oliva Boada ***9925**
 6. Sandra Núñez Malavé ***4211**
 7. Manuel Frances Mogas ***2214**
 8. Josep Batalla Saigi ***5297**
 9. Adam Tugues Breysse ***5560**
 10. Antonio Buades Vidal ***3307**

 

Exclosos:

 

Cap

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’ endemà de la publicació de la present resolució al tauler d’anuncis i al Web municipal per formular reclamacions i fer esmenes, i aportar documentació.

 

En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

NOMENAMENT DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ

 

Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’ acord amb la composició que determinen les bases:

 

President/a

 

Titular: Sr. José Arjona Cruz de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona i com a suplent Sr. Francisco José Pueyo Gracia de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de la Diputació de Tarragona.

Vocals

 

Vocal titular: Sr. Jaume Mutlló Pàmies de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona i com a suplent: Sr. Albert Jené Pla de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la Diputació de Tarragona.

 

Vocal titular: Sra. Ana Romeo Rech, Arquitecta de l’Ajuntament de Reus i com a suplent, la Sra. Marta Garcia Anduiza, Arquitecta de l’Ajuntament de Reus.

 

Secretaria: serà exercida per un dels vocals designats.

 

Assessors: Titular Sra. Teresa Guasch Ventura, del Consorci per a la Normalització Lingüísitca i com a suplent la Sra. Montse Cardo Josa del Consorci per a la Normalització Lingüística.

 

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusarlos si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim del sector públic.

 

FIXACIÓ DATA DE LES PROVES

 

El tribunal qualificador s’ha de constituir a l’Ajuntament de Montferri el dia 19/06/2019 a les 8:45 hores.

 

Els aspirants que no han justificat els coneixements de llengua exigits a la convocatòria són els següents:

 

No acreditació coneixement de llengua catalana exigit: (nom i cognoms i quatre xifres aleatories del DNI)

 

 1. Josep Batalla Saigi ***5297**

 

Per a la realització de la prova de coneixement de llengua catalana són convocats a l’Ajuntament de Montferri el dia 19/06/2019 a les 08:45 hores.

 

La resta d’aspirants, són convocats per a la realització de la prova de coneixements específics, la prova pràctica així com la valoració de mèrits i l'entrevista personal a l’Ajuntament de Montferri el dia 19/06/2019 a les 10: 15 hores.

 

L’actuació dels aspirants en les proves que no es puguin realitzar conjuntament s’iniciarà amb l’aspirant el primer cognom del qual comenci per la lletra A.

 

Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’ anuncis i a la plana web de la corporació. de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’ agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

L’Alcalde.

Jose Ruiz Marín

No
11-01-2018 Correccció decret

Número expedient: 4308970005-2017-0000201

Referència:

Òrgan competent: Alcalde

Delegació:

Assumpte: Rectificació Decret

DECRET

Assumpte: Rectificació Decret

Fets

Mitjançant decret d'alcaldia núm. 2018-0000006 de data 10 de gener de 2018 es va aprovar la llista provisional d'admesos i exclosos, que esdevé definitiva, de nomenament del tribunal o de fixació de la data, hora i lloc d'inici de les proves.

S'ha constatat l'existència d'un error en l'esmentada resolució pel què fa al punt primer de la mateixa en relació a la llista d'admesos i exclosos d'entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria.

Fonaments de dret

1.- Art. 105 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, estableix la possibilitat de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents als actes administratius.

2.- La descripció de l’error exposat te la consideració de simple error material o de fet que pot ser rectificat en qualsevol moment per l’administració d’ofici o a instància dels interessats en tant que:

Compten amb realitat independent de les normes jurídiques d’aplicació.

La seva apreciació es desprèn del contingut de l’expedient administratiu. No suposa una revocació de l’acte en termes jurídics sinó la seva subsistència amb la diferent configuració que li confereix l’acord de rectificació, mantenint l’acte rectificat el mateix contingut i no pertorbant aquest error l’eficàcia substancial de l’acte.

La rectificació no afecta a la pervivència del acte ni lesiona drets de tercers.

Queda exclòs del seu àmbit qualsevol declaració conceptual o contingut fix.

 

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- Rectificar el punt primer de la resolució de l'alcaldia núm. 2018-0000006 de data 10 de gener de 2018 d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos que esdevé definitiva, de nomenament del tribunal o de fixació de la data, hora i lloc d'inici de les proves, que restarà de la següent manera:

Núm. DNI

1 .....555A

2 .....133R

3 .....213A

4 .....656D

5 .....030N

6 .....901A

7 .....457X

8 .....761F

9 .....745M

10 .....463Q

11 .....255A

12 .....209D

13 .....208N

14 .....757B

15 ......378R

16 .....200Q

SEGON.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixment i procedir a la seva publicació en el tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l'art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar aquest acte administratiu, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la  seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

L'Alcalde.

José Ruiz Marín

 

4308970005-2017-0000201 No
10-01-2018 Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Número expedient: 4308970005-2017-0000201

Referència:

Òrgan competent: Alcalde

Delegació:

Assumpte: Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, que esdevé definitiva, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc d’inici de les proves.

DECRET

Decret d’aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos, que esdevé definitiva, de nomenament del tribunal i de fixació de la data,

hora i lloc d’inici de les proves.

Fets

1.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de novembre es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, enquadrada al subgrup A1, que consta vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPT

número 229 de data 28 de novembre.

L’anunci de la convocatòria es va publicar en el DOGC número 7511 de data 5 de desembre.

1.2. En data 27 de desembre va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

1.3. Els organismes corresponents han fet les propostes de membres que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció de secretari/ària - interventor/a interí/na.

Fonaments de dret

L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:

Admesos:

1 ......457X

2 ......133R

3 ......030N

4 ......901A

5 ......656D

6 ......305L

7 ......513C

8 ......792J

9 ......088B

10 ......041C

11 ......217Q

12 ......602X

13 ......208N

14 ......457R

15 ......378R

16 ......817E

SEGON. Atès que tots els aspirants han estat admesos la llista provisional esdevé definitiva.

TERCER. Designar com a membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

President/a

Senyora Carmen Vuelta Santín, com a titular; i la senyora Carmina Cuenca Medina, com a suplent.

Vocals

Senyor/a Xavier Fàbregas Minguillón, com a titular, i el senyor Joan Plana Sola, com a suplent.

Senyor Josep Arjona Cruz, com a titular; i el senyor Zavier Salvadó Vives, com a suplent.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusarlos si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim del sector públic.

QUART. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a la realització del segon exercici, consistent en la prova pràctica a l’Ajuntament de Montferri el dia 25/01/2018 a les 9:30 hores.

Els/Les aspirants han de portar la documentació identificativa, un bolígraf i la normativa legal no comentada segons l’establert a les Bases específiques.

CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web de l’Ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SISÈ. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la corporació.

SETÈ. Publicar en el tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament la llista definitiva dels aspirants admesos, als efectes oportuns, així com la designació del tribunal i la data de convocatòria per al primer exercici.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu

davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació.

 

L'Alcalde.

José Ruiz Marín

4308970005-2017-0000201 No