En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern municipal. A Montesquiu està integrat per 7 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde/essa.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al  la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

Calendari

El Ple municipal celebrarà les seves sessions ordinàries, de forma habitual, el primer dimarts hàbil de febrer, abril, juny, agost, octure i desembre, a les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajutament de Montesquiu (Pl. de la República, 1.2). En el cas que el primer dimarts sigui festiu, el Ple ordinari es celebrarà el dimarts anterior o posterior, a la mateixa hora i amb el mateix caràcter d'ordinari.  El mes d'agost no es celebrarà Ple ordinari. Per això, la sessió ordinària es celebrarà l'últim dimarts del mes de juliol.

Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde/ssa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions són obertes a la ciutadania.

 

Convocatòries i actes

Les convocatòries dels plens es poden consultar a partir del dijous abans del dia de celebració del ple a l'apartat d'ordres del dia dels plens de la Seu Electrònica. 

Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Actes de Ple.

També visualitzar els plens a través del canal de l'Ajuntament de Montesquiu

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jaume Romeu i Cruells

Jaume Romeu i Cruells

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Frederic Trapé i Farrés

Frederic Trapé i Farrés

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Núria Soler i Sucarrat

Núria Soler i Sucarrat

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Sònia Muñoz i Culubret

Sònia Muñoz i Culubret

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Carles Colomo i Espona

Carles Colomo i Espona

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Albert Soler i Freixer

Albert Soler i Freixer

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Gallart Costa

Xavier Gallart Costa

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Funcions:

A les comissions informatives de caràcter permanent, es tracten els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple. Aquesta comissió es preveu com un òrgan d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del ple municipal.

 

Calendari

La Comissió Informativa celebra sessió ordinària, de forma habitual, el dimarts hàbil abans del Ple, a les 19:00h, a la Sala de Plens de l'Ajutament de Montesquiu (Pl. de la República, 1.2).

 

Convocatòries i actes

Les convocatòries de les Comissions Informatives es poden consultar des del dijous abans de sessió  a l'apartat d'ordres del dia de la Comissió Informativa de la Seu Electrònica. 

Les actes de les Comissions Informatives es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Actes de la Comissió Informativa

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jaume Romeu i Cruells

Jaume Romeu i Cruells

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Frederic Trapé i Farrés

Frederic Trapé i Farrés

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Núria Soler i Sucarrat

Núria Soler i Sucarrat

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Sònia Muñoz i Culubret

Sònia Muñoz i Culubret

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Carles Colomo i Espona

Carles Colomo i Espona

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Albert Soler i Freixer

Albert Soler i Freixer

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Gallart Costa

Xavier Gallart Costa

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Funcions:

La comissió especial de comptes ha d'existir en tots els municipis i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d'aprovar el ple d'acord amb el que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals. Els comptes anuals s'han de sotmetre abans de l'1 de juny a informe de la comissió especial de comptes de l'entitat local i han de ser així mateix objecte d'informació pública abans de sotmetre a l'aprovació del ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l'existència d'irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116).

Convocatòries i actes

Les convocatòries de la Comissió Especial de Comptes es poden consultar a l'apartat d'ordres del dia de la Comissió Especial de Comptes de la Seu Electrònica. 

Les actes de la Comissió Especial de Comptes es poden consultar a l'apartat d'Actes de la Comissió Especial de Comptes.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jaume Romeu i Cruells

Jaume Romeu i Cruells

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Núria Soler i Sucarrat

Núria Soler i Sucarrat

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Sònia Muñoz i Culubret

Sònia Muñoz i Culubret

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència permanent a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions. Així mateix, exerceix les competències delegades al Ple extraordinari del cartipàs:

  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins del límit de la seva competència.
  • Aprovar les bases per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
  • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  • L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  • L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin expressament a un altre òrgan.
  • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.

 

Calendari

La Junta de Govern celebra sessió ordinària, de forma habitual, el primer i tercer dimarts hàbil de cada mes, a les 17:30 h, al despatx d'alcaldia de l'Ajutament de Montesquiu (Pl. de la República, 1.2). En el cas que el primer dimarts sigui festiu, el Ple ordinari es celebrarà el dimarts anterior, a la mateixa hora i amb el mateix caràcter d'ordinari.  El mes d'agost no es celebrarà Ple ordinari. Per això, la sessió ordinària es celebrarà l'últim dimarts del mes de juliol.

Les sessions també poden ser extraordinàries, quan així ho disposi l'alcalde/ssa o ho demani la quarta part, almenys, del nombre de regidors i regidores.

Totes les sessions es realitzen a porta tancada.

 

Convocatòries i actes

Les convocatòries de la Junta de Governes poden consultar el dia hàbil abans de cada sessió a l'apartat d'ordres del dia de la Junta de Govern de la Seu Electrònica. 

Les actes de la Junta de Govern es poden consultar, un cop aprovades, a l'apartat d'Actes de la Junta de Govern

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jaume Romeu i Cruells

Jaume Romeu i Cruells

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Frederic Trapé i Farrés

Frederic Trapé i Farrés

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Núria Soler i Sucarrat

Núria Soler i Sucarrat

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Carles Colomo i Espona

Carles Colomo i Espona

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Funcions:

De caràcter complementari. Les funcions de la junta de portaveus seran les següents:

a) Ser informats per part de l´Alcaldia, sobre aquells assumptes municipals d´especial rellevància i interès.

b) Conèixer amb caràcter previ l’avenç de l’Ordre del Dia de les sessions plenàries i emetre pronunciament consultiu sobre la procedència d’incloure nous punts o d’ajornar el tractament dels inicialment incorporats.

c) L’estudi, informe, consulta i posicionament sobre els assumptes d’especial transcendència per al municipi que l’Alcaldia decideixi per pròpia iniciativa o a petició dels grups municipals que representin com a mínim una quarta part del nombre legal de Regidors/es, sotmetre al parer de la Junta de Portaveus.

d) Emetre comunicats de posicionament institucional sobre assumptes o esdeveniments de rellevància política o social.

e) El tractament d’aquelles mocions que per haver estat presentades sense antelació suficient no permetin la formal convocatòria de Comissió Informativa.

f) L’anàlisi i debat de les mocions tant originàries com alternatives, així com de les eventuals esmenes parcials en ordre a la possibilitat de la seva transformació en mocions institucionals de consens.

g) Emetre la seva opinió en les qüestions relatives a la modificació de la data de celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal i les Comissions

 

Calendari

La Junta de portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, de forma habitual, el dimarts dues setmanes abans del Ple a les 19h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Montesquiu (Pl. de la República, 1.2).

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jaume Romeu i Cruells

Jaume Romeu i Cruells

Junts per Montesquiu (JxCat - Junts)

Veure fitxa
Foto Núria Soler i Sucarrat

Núria Soler i Sucarrat

Som Montesquiu - Amunt (SM-AMUNT)

Veure fitxa
Foto Sònia Muñoz i Culubret

Sònia Muñoz i Culubret

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa

Ple Municipal

El Ple és l'òrgan col.legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Integrat per tots els regidors i les regidores i presidit per l'alcaldessa, té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

 

Lloc i data de sessions

El Ple de l'Ajuntament de Montesquiu es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat trimestral (gener, abril, juliol i octubre) a les 17h el primer dimarts. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al primer pis de l'Ajuntament, a la plaça Emili Juncadella, 1-2.

 

Informació sobre el Ple municipal

  • Ordre del dia: El divendres anterior al Ple es publicarà al web corporatiu i a les xarxes socials municipals.
  • Informació de la sessió de Ple: Totes les actes aprovades de Ple es poden consultar al següent enllaç.

Junta de Govern

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local es composa per l'alcalde i 2 tinents d'alcaldia, nomenats i separats lliurement per l'alcaldessa mitjançant una resolució, de la qual es dóna compte al Ple Municipal.

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcadessa en l'exercici de les seves atribucions

 

Lloc i data de sessions

Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament el 1r i 3r dimarts hàbil de cada mes a les 16:30 hores.

Composició i membres

nom càrrec

grup

Elisabet Ferreres i Vergés Presidenta ERC-AM
Jaume Romeu i Cruells Vocal PDeCAT
David Merchan i Salces Vocal ERC-AM