Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

GERARD GARRIDO GUTIÉRREZ

Veure càrrec

REGIDORIA D'HISENDA I INTERVENCIÓ

ÀREA ECONÒMICA

Contacte

Avinguda de la Unitat, 6
935 726 474
hisenda@montcada.org
Competències
 • Hisenda i finances. Planificació estratègica des dels punts de vista econòmic i financer.
 • Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
 • Gestió relacionada amb els deures derivats de la normativa vigent sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 • Plans de viabilitat econòmica, crèdits i endeutament.
 • Intervenció General
 • Control de la despesa. Comptabilitat.
 • Ordenances fiscals.
 • Ingressos: Rendes i Tributs, Unitat cadastral. Gestió tributària i inspecció. Liquidació de tributs i altres ingressos de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc., sens perjudici de la delegació existent a favor de l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Impuls de sistemes d’autoliquidació efectiva de tributs, especialment per via telemàtica.
 • Recaptació, Multes i sancions. Cementiris.
 • Tresoreria . Pagament a proveïdors
 • Subvencions: control i seguiment de l'aplicació i de la justificació i cobrament.