Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

Aprovat definitivament el reglament del codi ètic dels alts càrrecs de l'ajuntament de Montcada i Reixac per acord del Ple de l’Ajuntament adoptat en la sessió de 29 de novembre de 2018, en compliment del que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el text íntegre del reglament aprovat.