En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és l'òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'Alcalde/Alcaldessa, que adopta les principals decisions del l'Ajuntament. A Montbrió del Camp, el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants del municipi.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents; són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà. Es realitzen a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l’Alcalde/Alcaldessa cregui convenient realitzar-les en un altre equipament del terme municipal.

D'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 17. Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde/Alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Montbrió del Camp tenen lloc amb una periodicitat de dos mesos, celebrant-se el primer dilluns del mes que correspongui, a les 20:00 hores a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Si aquest dia és inhàbil, la sessió es traslladarà al primer dia hàbil que el precedeixi. 

 

Sra. Carme Blay Boquera

Sr. José Luís Matilla Ramírez

Sr. Antoni Aragonès Navarro

Sra. Montserrat Buqueras Ferré

Sr. Jaume Valls Solé

Sra. Dolors Rovira Piqué

Sr. Manel Macip Bayo

Sra. Mercè Clergas Cabré

Sr. David Folch Espallargas

Sr. Miquel Navarro Munté

Sra. Eulàlia Mas Francesch

Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Blay Boquera

M. Carme Blay Boquera

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto José Luís Matilla Ramírez

José Luís Matilla Ramírez

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Antoni Aragonès Navarro

Antoni Aragonès Navarro

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Montserrat Buqueras Ferré

Montserrat Buqueras Ferré

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Jaume Valls Solé

Jaume Valls Solé

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Dolors Rovira Piqué

Dolors Rovira Piqué

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Manel Macip Bayo

Manel Macip Bayo

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Mercè Clergas Cabré

Mercè Clergas Cabré

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto David Folch Espallargas

David Folch Espallargas

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Miquel Navarro Munté

Miquel Navarro Munté

Junts per Montbrió

Veure fitxa
Foto Eulàlia Mas Francesch

Eulàlia Mas Francesch

Junts per Montbrió

Veure fitxa
Funcions:

L’Alcalde/Alcaldessa és el/la president/a de la corporació i el/la Cap de l’Administració municipal i, com a tal, exerceix les atribucions i competències que li atorga la Legislació de Règim Local:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar les despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquelles es trobin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no excedeixi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les operacions a curt termini que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, conformement al que disposi la legislació reguladora de les d’Hisendes Locals.

g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

h) Ser el/la Cap Superior de tot el personal de la Corporació, i acordar el seu nomenament i sancions, fins i tot separar del servei els/les funcionaris/àries de la Corporació i despatxar el personal laboral, si bé n’haurà de donar compte al Ple, en aquests dos darrers supòsits, a la primera sessió que celebri.

i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments del planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de la gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en qualsevol altre òrgan i, en supòsits d’urgència, en matèries de la competència del Ple, si bé n’haurà de donar compte a aquest en la

propera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcalde/Alcaldessa.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas que es produeixi una catàstrofe o un infortuni públic o que hi hagi un risc greu, les mesures necessàries i adequades, si bé n’haurà de donar compte immediatament el Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les Ordenances municipals llevat que aquesta facultat estigui atribuïda a uns altres òrgans.

o) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia no excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, fins i tot les de caràcter plurianual quan llur durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no excedeixi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost           

q) L’adquisició de béns i drets quan llur valor no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d’euros així com l’alienació del patrimoni que no excedeixi el percentatge ni la quantia anteriors, en els supòsits següents:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.

- La de béns mobles, llevat els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.

r) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixen aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.

s) Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’Ajuntament.

t) Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon, així mateix, a l’Alcaldia el nomenament dels/de les Tinents/es d’Alcalde.

 

Sra. M. Carme Blay Boquera

Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Blay Boquera

M. Carme Blay Boquera

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Funcions:

Els/les Tinents/es d’Alcalde són òrgans unipersonals d’inexcusable existència a l’Ajuntament. El nombre no podrà excedir d’un terç del nombre de regidors/es que formen part de la Corporació.

Són funcions del/de la Tinent/a d’Alcaldia:

a) Integrar el Ple i la Junta de Govern Local.

b) Substituir l’Alcalde/Alcaldessa en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos que estigui absent o malalt, així com exercir-ne les funcions en els supòsits de vacant a l’Alcaldia fins que en prengui possessió el/la nou/nova Alcalde/Alcaldessa.

c) Exercir les delegacions que expressament li atribueixi l’Alcaldia.

d) Exercir la direcció i coordinació de l’àrea municipal que li atribueixi l’Alcaldia, sense perjudici de les delegacions específiques que en l’esmentada àrea pugui conferir aquesta Alcaldia a determinats/ades membres de la Corporació.

La substitució en cas de vacant, absència o malaltia de l’Alcalde/Alcaldessa es produirà automàticament, per l’ordre de nomenament dels/de les Tinents/es d’Alcalde.

 

1er Tinent d'Alcalde: Sr. José Luís Matilla Ramírez

2a Tinent d'Alcalde: Sra. Montserrat Buqueras Ferré

Membres de l'òrgan de govern:
Foto José Luís Matilla Ramírez

José Luís Matilla Ramírez

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Antoni Aragonès Navarro

Antoni Aragonès Navarro

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és integrada per l'Alcalde/Alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde/Alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde/Alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'Alcalde/Alcaldessa o un altre Òrgan Municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

L'Alcalde/Alcaldessa ha efectuat una delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern Local per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents: 

 • Desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, i disposar despeses dins del límit de la competència de l'Alcaldia. 
 • Operacions de tresoreria, quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 • Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
 • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència.
 • Aprovar els instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • Aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupot.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió dels serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00€, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superiora 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superin el percentatge indicat, referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L'adjudicació de concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3.000.000,00€, així com l'alineació de patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia assenyalada.
 • Atorgament de llicències.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montbrió del Camp tenen lloc amb una periodicitat de 15 dies, celebrant-se els dilluns.

 

Sra. M. Carme Blay Boquera

Sr. José Luís Matilla Ramírez

Sr. Jaume Valls Solé

Sra. Montserrat Buqueras Ferré

Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Blay Boquera

M. Carme Blay Boquera

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto José Luís Matilla Ramírez

José Luís Matilla Ramírez

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Montserrat Buqueras Ferré

Montserrat Buqueras Ferré

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Jaume Valls Solé

Jaume Valls Solé

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes està integrada per membres de tots els grups polítics que formen part de la Corporació, éssent el seu número proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament, o igual per a cada grup.

Té com a funcions l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, concretament el compte general del pressupost, el d'administració del patrimoni, el de valors independents i auxiliars de pressupost i els d'entitats o organismes municipals de gestió, d'acord amb l'article 58 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Aquest òrgan es reuneix dues vegades l'any, una per presentar els comptes i l'altra per informar-los.

 

Sra. M. Carme Blay Boquera

Sr. Miquel Navarro Munté

Membres de l'òrgan de govern:
Foto M. Carme Blay Boquera

M. Carme Blay Boquera

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Foto Miquel Navarro Munté

Miquel Navarro Munté

Junts per Montbrió

Veure fitxa
Funcions:
Sr. José Luis Matilla Ramírez
Membres de l'òrgan de govern:
Foto José Luís Matilla Ramírez

José Luís Matilla Ramírez

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Funcions:
Sr. José Luis Matilla Ramírez
Membres de l'òrgan de govern:
Foto José Luís Matilla Ramírez

José Luís Matilla Ramírez

Acció per Montbrió - AM

Veure fitxa
Per a consultar la documentació relacionada amb els òrgans de govern i les seves funcions, feu clic aquí.