En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Funcions:

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un nombre de regidores i regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions
  • Les atribucions que l'alcalde o el Ple li deleguin.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Llambrich Consarnau

Antoni Llambrich Consarnau

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Toni Melich Martí

Toni Melich Martí

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Didac Gonzàlez Pujol

Didac Gonzàlez Pujol

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple municipal és l'organ de màxima representació politica del municipi, està integrat per totes les regidores i regidors del consistori i és presidit per l'alcalde.

D'acord amb el resultat de les últimes votacions municipals la composició del Ple és la següent:

EpM-AM: 5

FP-FM: 2

El Ple celebra sessió ordinària cada 3 mesos i sessió extrordinària quan així ho disposi l'alcalde o quan ho demani la quarta part de les regidores i regidors.

Totes les sessions plenaries són obertes a l'assistència dels veïns i se celebren a la sala de plens de l'Ajuntament a la plaça Major, 1.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Llambrich Consarnau

Antoni Llambrich Consarnau

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Toni Melich Martí

Toni Melich Martí

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Didac Gonzàlez Pujol

Didac Gonzàlez Pujol

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Maria del Carmen Benaiges Ventura

Maria del Carmen Benaiges Ventura

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Carmina Borrell Ripoll

Carmina Borrell Ripoll

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Maria del Carmen Lleixà Armengol

Maria del Carmen Lleixà Armengol

Fem Poble - Fem Miravet (FP-FM)

Veure fitxa
Foto Cristina Torres Artigues

Cristina Torres Artigues

Fem Poble - Fem Miravet (FP-FM)

Veure fitxa
Funcions:

La comissió especial de comptes està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'Ajuntament.

Pel que fa a les seves atribucions correspon a la comissió especial de comptes l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Antoni Llambrich Consarnau

Antoni Llambrich Consarnau

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Toni Melich Martí

Toni Melich Martí

Entesa per Miravet - Acord Municipal (EpM-AM)

Veure fitxa
Foto Maria del Carmen Lleixà Armengol

Maria del Carmen Lleixà Armengol

Fem Poble - Fem Miravet (FP-FM)

Veure fitxa

Quins òrgans estableix la normativa com a obligatoris?

L’article 48 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) estableix que l’organització municipal es regeix obligatòriament per l’alcalde o alcaldessa, els tinents d’alcaldia i pel Ple. També es contempla la possibilitat en municipis de menys de 5.000 habitants de constituir una comissió de govern (o Junta de Govern Local), sempre i quan així ho estipuli el Ple o el Reglament Orgànic Municipal. Tanmateix, la comissió especial de comptes també existeix en tots els ajuntaments.

D’altra banda, el mateix article deixa a lliure determinació dels ens municipals la tinença d’altres organismes de caràcter sectorial, per tal de complementar l’organització municipal com comissions informatives, síndics/iques de greuges, òrgans de participació ciutadana, entre d’altres. 

 

Alcalde

Alcalde: Antoni Llambrich Consarnau

Atribucions: 

L'Alcalde és el President de la Corporació i és elegit a través del Ple, essent responsable davant d'ell de la seva gestió política. A nivell normatiu, les atribucions que li corresponen són: 

a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bàndols.

f) Concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals. 

Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde. 

L'alcalde pot delegar l'exercici de les seves funcions, excepte les previstes per la llei. En el municipi de Miravet s'han efectuat delegacions a favor de la Junta de Govern mitjançant la resolució 39/2015 de 17 de juny (es concreten en l'espai de la Junta de Govern Local). 

Ple Municipal

Membres del Ple: 

El Ple Municipal està integrat per tots els regidors del consistori i és presidit per l'alcalde. 

Atribucions:

A nivell normatiu, el Ple Municipal li corresponen, en tot cas, les següents atribucions: 

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.  

També correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

El Ple, pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i en la Junta de Govern Local. Tot i això, en el municipi de Miravet no s'han efectuat delegacions a cap òrgan. 

Junta de Govern Local

Membres: 

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde Antoni Llambrich Consarnau que a més ostenta la presidència, i dos membres més que execeixen com a vocals, en concret Toni Melich Martí i Didac Gonzalez Pujol, nomenats per resolució d'alcaldia 37/2015 de 17 de juny. 

Atribucions: 

Correspon a la Junta de Govern Local: 

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.  

A més, en resolució d'alcaldia 39/2015 de 17 de juny, l'alcalde va delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions:

 

Tinents d'alcaldia

Membres: 

En resolució d'alcaldia 37/2015, de 17 de juny, es van nomenar com a tinents d'alcaldia al sr. Josep Mª Sáez i Pujol, com a primer Tinent d'alcaldia i al sr. Alexandre Paula i Sastre, com a segon tinent d'alcaldia. 

Atribucions: 

Els tinents d'alcaldia substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els Regidors.

Comissió Especial de Comptes

Membres: 

La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. Pel que fa a l'Ajuntament de Miravet, els membres que formen la Comissió Especial de Comptes són el Sr. Antoni Borrell i Vives, Josep Mª Sáez i Pujol i el sr. Antoni Llambrich i Consarnau. 

Atribucions: 

A la Comissió especial de comptes correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.