Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Antonio Llambrich Consarnau

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Cultura

Partit polític Entesa per Miravet - AM

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic tllambrich@miravet.cat

Perfil Consulta el perfil professional de l'Antoni Llambrich Consarnau 

Tipus Càrrec electe

Antoni Melich Martí

Foto foto

Càrrec Regidor de l'equip de Govern

Àrea Hisenda, Dinamització econòmica, Festes, Joventut, Tecnologia de la informació, Habitatge

Partit polític Entesa per Miravet - AM

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic tmelich@miravet.altanet.org

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Didac Gonzalez Pujol

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Governació, Territori i Sostenibilitat, Esports i activitat física, Adjunt serveis municipals i obres públiques

Partit polític Entesa per Miravet - Acord Municipal

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic dgonzalez@miravet.cat

Maria del Carmen Benaiges Ventura

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Atenció a les persones, Salut, Dones

Partit polític Entesa per Miravet - Acord Municipal

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic mcbenaiges@miravet.cat

Carme Pilar Borrell Ripoll

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Ensenyament, Turisme

Partit polític Entesa per Miravet - Acord Municipal

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic cpilar@miravet.cat

Maria del Carmen Lleixà Armengol

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític Fem poble, Fem Miravet

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Cristina Torres Artigues

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític Fem poble - Fem Miravet

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic cristineta@hotmail.com

L'Ajuntament de Miravet no disposa d'alts càrrecs o personal eventual ni de confiança. 

RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: 

El Ple Municipal, en sessió extraordinària nº 10/2019 celebrada el 10 de juliol de 2019, va arovar la modificació del règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes, establint el següent: 

1. Establir el règim de dedicacions parcials següent: 

Regidor/a i càrrec  % dedicació de la jornada
Antoni Llambrich Consarnau - Alcalde 75% 
Maria del Carmen Benaiges Ventura - Atenció a les persones, Salut, Dones  75 %

 

2. Establir els imports mensuals de cadascun dels regidors/es als quals s'els assigna dedicació parcial, de la manera següent: 

Regidor/a Import mensual 
Antoni Llambrich Consarnau  548,00 euros 
Maria del CArmen Benaiges Ventura 548,00 euros 

 

Tanmateix, s'estableix que els regidors als quals se'ls assigna dedicació parcial seran donats d'alta a la Seguretat Social i les seves retribucions estaran subjectes a IRPF. 

 

RÈGIM D'INDEMNITACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL: 

En l'actualitat, no existeixen indemnitzacions per assistència als òrgans de govern municipal. 

 

RÈGIM D'INDEMNITACIONS PER DESPESES ASSOCIADES AL DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES LABORALS: 

Les indemnitzacions per a cobrir les despeses en concepte de dietes i desplaçaments per al personal i membres de la Corporació Municipal es preveuen a les bases d'execució del pressupost de cada exercici. En aquest sentit, per l'exercici 2017 estan previstes a la base vuitena de la següent manera: 

  1. Pel que fa als funcionaris i personal contractat a efectes d'indemnització per causes del servei, s'han d'observar les disposicions del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei i les successives modificacions d'aquestes disposicions, que seran aplicables de forma immediata al personal a partir de la seva entrada en vigor. En el cas d'assistència a cursos de formació es percebrà les despeses corresponents al viatge (apartat tercer) i les despeses de manutenció quan la formació sigui de tota una jornada, prèvia presentació dels justificants. 
  2. Pel que fa als membres de la Corporació amb motiu de la seva assistència a actes per raó del càrrec percebran indemnitació de 60,10 euros per dieta de tot un dia i de 30,05 euros per mig dia. 
  3. A més de les quantitats establertes al punt segon, en concepte de despeses de viatge, els membres de la Corporació i el personal percebrà les següents quantitats: 
  • En vehicle propi, 0,19 euros/km (s'abonarà a més, les despeses d'autopista, aparcament... mitjançant la presentació del rebut corresponent)
  • En el cas que el desplaçament s'efectuï amb transport públic, s'abonarà l'import del bitllet. 

En el cas que la normativa fixi un nou import, aquest serà modificat de manera automàtica.