Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Pots consultar-los aquí.

0 Registres carregats

El pressupost municipal pot ser objecte de modificacions dins l'exercici pressupostari ja sigui per canvis en els objectius inicials o insuficiència de crèdit en la dotació d'alguna de les partides pressupostàries. El fet que s'elabori el pressupost al começament de l'any fa que les circumstàncies socials i econòmiques puguin variar en el transcurs de l'exercici i s'hagin d'introduir modificacions. 

El procediment de modificació de crèdit pressupostari es troba regulat al text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, concretament als articles 39-45 així com en les lleis de desenvolupament del pressupost anual. 

La competència per aprovar les modificacions de crèdit recau a l'alcalde, que per Resolució d'alcaldia 39/2015, de  17 de juny, va delegar-ne la potestat a la JGL. En aquest espai es poden consultar les modificacions de crèdit efectuades sobre el pressupost de Miravet des de l'exercici 2016 fins l'actualitat: