En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L'Ajuntament de Miravet en el marc de les seves funcions i de conformitat amb l'article 207 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article  11.1.a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, dóna compte i lliura als membres de la corporació informació sobre l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i despeses. Una vegada els membres de la corporació han rebut aquesta informació, es dóna compta de l'estat de situació davant del Ple municipal. 

Així en aquest apartat es pot consultar i/o descarregar el seguiment del pressupost des de l'exercici comptable 2016: