Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Ves a https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca per a consultar contractes signats al registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Miravet elabora des de l'exercici 2017, un llistat de contractes menors subscrits, classificats per tipus de contracte (obres, serveis o subministraments).

No obstant, des del primer trimestre de 2018 es publica la relació de menors amb caràcter trimestral, en compliment de l'article 64.4 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

Consulta i/o descarrega els llistats de contractes menors subscrits des de l'exercici 2017: 

* durant el 3T de 2018 no es va aprovar cap contracte menor