El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Es poden consultar les dades d'exercicis fins l'any 2018 a la Sindicatura de Comptes http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=081206000&l=ca_ES

 

S'exposa al públic el Compte General 2019, informat per la Comissió de Comptes de data 9/9/2020, expedient X2020005156: