El Reglament del Nomenclàtor de Matadepera va ser aprovat en sessió ordinària del Ple municipal i entrà en vigor el 01/05/2015.

L'objecte del Reglament és:

a) La regulació de la denominació dels carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments i altres espais d'ús públic i de la toponímia menor del municipi, així com de la seva modificació i adequació, quan escaigui, excepte quan sigui competència de la Generalitat de Catalunya.

b) La creació de la Comissió del Nomenclàtor (CN)

c) La regulació de la numeració dels immobles per a la seva completa individualització i identificació.

La Comissió del Nomenclàtor és un òrgan de participació ciutadana sense personalitat jurídica ni caràcter resolutiu. Està formada per la regidora de Cultura, la regidora de Participació, un representant de cada grup polític amb presència al Consistori, dos representants d'entitats, el tècnic d'arxiu i gestió documental, i persones de reconeguda vàlua tècnica. Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Com a primera tasca, proposar al Ple l’aprovació d’un llistat del Nomenclàtor amb les denominacions existents, juntament amb una fitxa descriptiva de cada una d’elles.

b) Recollir les propostes que es presentin des de qualsevol àmbit, referents a denominacions de carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments i altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi de Matadepera.

c) Elaborar els informes relatius a la inclusió o no d’una denominació a la Llista de Reserva, o relatius a les propostes que elevarà al Ple de l’Ajuntament.

d) Incloure les noves denominacions informades positivament a la Llista de Reserva que es crearà a tal efecte.

e) Mantenir, actualitzar i donar la publicitat que escaigui a la Llista de Reserva.

f) Proposar al Ple de l’Ajuntament denominacions per als nous carrers, places, parcs, jardins, edificis, equipaments o altres espais d’ús públic i de la toponímia menor del municipi.

g) Proposar al Ple de l’Ajuntament, la modificació o adequació de denominacions preexistents, així com la supressió de les denominacions d’elements que hagin desaparegut físicament.

h) Afavorir la realització de processos participatius de la ciutadania en supòsits de rellevància especial.

i) Confeccionar i mantenir actualitzat l’inventari de les denominacions compreses en l’apartat a) d’aquest article.

Podeu consultar la totalitat del Reglament seguint aquest enllaç.

 

Les actes de la Comissió del Nomenclàtor

Aquí podreu consultar les actes anonimitzades de la Comissió del Nomenclàtor. Segons el Reglament del Nomenclàtor, la Comissió s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any.

- Acta del 9 de desembre de 2015

- Acta del 8 de febrer de 2016

- Acta del 11 d'abril de 2016

- Acta del 11 de juliol de 2016

- Acta del 6 de març de 2017

- Acta del 6 de novembre de 2017

- Acta del 15 de gener de 2018

- Acord del 15 de gener de 2018

- Acta del 14 de maig de 2018

- Acta del 25 de maig de 2018

- Acta del 18 de setembre de 2018

 

 

Els acords del Ple municipal

Aquí podreu consultar els certificats dels acords del Ple municipal:

- Certificat acord plaça de Cal Baldiró

- Certificat acord c. de Cal Beltrà

- Certificat acord parc de Joaquim Serra

- Certificat acord c. de Caterina Albert

- Certificat acord c. Maternitat d'Elna

- Certificat acord c. de Mercé Rodoreda

- Certificat acord c. dels Pratginestós

- Certificat acord pavelló Primer d'Octubre

 

El llistat de Nomenclàtor

El llistat del Nomenclàtor amb les denominacions existents va ser aprovat en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, en data 27 de novembre de 2017, amb data d'entrada en vigor el 27 de febrer de 2018. Podeu consultar la resolució seguint aquest enllaç.

A continuació podreu accedir a les fitxes i llistat del Nomenclàtor:

1.- Document excel amb el llistat de carrers.

2.- Document pdf amb totes les fitxes de carrers. Es tracta d'un document de 48 MB. Si la descàrrega és lenta, opteu per el punt 3.

3.- Enllaç al web municipal, on podreu consultar les fitxes de forma separada.