Aquí trobareu plans i altres documents informatius d'interès general relatius a la protecció civil per a la seva exposició pública i també com accedir als documents definitius de cara a la seva consulta durant el seu temps de vigència

Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2019-2023

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya al seu article 40.1 disposa que els ajuntaments de zones que es considerin com d'alt risc d'incendis forestals hauran d'elaborar un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, que s'haurà de trametre al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya). És per això que l'Ajuntament de Matadepera ha rebut suport de la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals) , que ha fet entrega d'aquest Pla.

El Pla es divideix en els següents capítols:

  • Mesures per disminuir el risc d'incendis forestals.
  • Infraestructures i  equips per a la lluita contra els incendis forestals.
  • Mesures de caràcter administratiu.
  • Gestió del pla municipal.
  • Plànol.
  • Fitxes d'actuació.  

El Pla s'ha aprovat inicialment i el 07/02/2020 s'ha publicat al tauler d'anuncis electrònic per a la seva exposició pública, fins al 19/03/2020. Podeu accedir a l'anunci seguint aquest enllaç (l'enllaç només serà accessible durant el temps d'exposició de l'edicte).

L'edicte estableix que el Pla estarà a disposició del públic en aquest Portal de transparència. A continuació, podeu consultar els dos documents que formen dit Pla:

Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2019-2023

Plànols


Altres documents de protecció civil aprovats definitivament

Podeu consultar altres documents de protecció civil vigents (per tant, ja aprovats), com el DUPROCIM, seguint aquest enllaç.