Aquí trobareu plans i altres documents informatius d'interès general relatius a la protecció civil per a la seva exposició pública i també com accedir als documents definitius de cara a la seva consulta durant el seu temps de vigència

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal•lacions situades en terreny forestal o a menys de 500 metres d’aquests

Expedient GENE/000406/2020 (X2020002214)

L’article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i l’article 4.1 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableixen que els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terreny forestal o a menys de 500 metres d’aquests.

El plànol de delimitació incorpora la informació següent:

  • Relació numerada de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions, en suport paper o suport digital, amb localització sobre el Mapa comarcal de Catalunya a escala 1:50.000 produïts per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
  • Mapa de detall de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions, amb localització sobre el Mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, ja sigui en la seva versió en paper, rasteritzada o Base topogràfica de Catalunya 1:5.000, que ha de grafiar les franges exteriors de protecció que ja existeixen o que cal que existeixin.
  • Document en què es determinen les fases d'execució dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei 5/2003, tant pel que fa al termini en què s'han de dur a terme com respecte de l'àmbit territorial afectat.

El decret 661 de 6.7.2020 de la regidoria de Seguretat i Protecció Civil sotmet a informació pública el plànol, per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al taulell d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Matadepera. Podeu accedir a l’anunci seguint aquest enllaç (l'enllaç només serà accessible durant el temps d'exposició de l'edicte).

L'edicte estableix que el plànol estarà a disposició de les persones interessades al Portal de Transparència.

A continuació, podeu consultar el document:

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal•lacions situades en terreny forestal o a menys de 500 metres d’aquests

 

Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2019-2023

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya al seu article 40.1 disposa que els ajuntaments de zones que es considerin com d'alt risc d'incendis forestals hauran d'elaborar un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, que s'haurà de trametre al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya). És per això que l'Ajuntament de Matadepera ha rebut suport de la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals) , que ha fet entrega d'aquest Pla.

El Pla es divideix en els següents capítols:

  • Mesures per disminuir el risc d'incendis forestals.
  • Infraestructures i  equips per a la lluita contra els incendis forestals.
  • Mesures de caràcter administratiu.
  • Gestió del pla municipal.
  • Plànol.
  • Fitxes d'actuació.

El Ple de 27.1.El Ple de 27.1.20 va aprovar inicialment el PPI i es va sotmetre a informació pública mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis electrònic i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 18.2.2020 (CVE 2020004811). El termini d’informació pública va finalitzar el 28.5.2020. Durant aquest termini no es va presentar cap al·legació ni reclamació. El Ple extraordinari i urgent de 26.6.2020 va aprovar definitivament el Pla. L’aprovació definitiva s’ha publicat al BOPB de 17.7.2020 (CVE 2020018664) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16.7.2020 (CVE-DOGC-A-20191003-2020).

L'edicte estableix que el Pla estarà a disposició del públic en aquest Portal de transparència. A continuació, podeu consultar els dos documents que formen dit Pla:

Pla municipal de prevenció d'incendis forestals 2019-2023

Plànols


Altres documents de protecció civil aprovats definitivament

Podeu consultar altres documents de protecció civil vigents (per tant, ja aprovats), com el DUPROCIM, seguint aquest enllaç.