No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

Pla Local de Joventut (2018 - 2021)

Descripció Document guia per les polítiques de joventut de Matadepera, per la planificació de les actuacions en matèria de joventut. Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 de maig de 2018. Es fa públic en compliment de l'article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern

Documents Pla Local de Joventut (2018 - 2021)
Certificat Pla Local Joventut (2018 - 2021)

Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Matadepera (2008 - 2010)

Descripció El mapa d'instal·lacions esportives és el desenvolupament municipal del Pla director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius (PIEC) de la Generalitat. El document analitza els equipaments esportius existents, els hàbits esportius en el municipi, l'oferta i demanda, i proposa actuacions a portar a terme.

Àmbit Esports

Documents MIEM.pdf

Pla Municipal d'Actuació per a la Igualtat de Gènere (2012 - 2015)

Descripció El Pla d'Igualtat té l'objectiu d'implantar accions positives per tal d'eliminar discriminacions en el funcionament del propi Ajuntament, l'impuls de polítiques d'igualtat al municipi, la lluita contra la violència de gènere, entre d'altres. Aquest pla ha estat prorrogat i segueix vigent.

Àmbit Benestar Social

Documents pla_igualtat.pdf

Pla Local d'Equipaments Culturals (2010 - 2020)

Descripció Pla que analitza el sistema cultural de Matadepera (agents culturals, equipaments i activitats/serveis), realitza una diagnosi i proposa un mapa previsional d'equipaments culturals.

Àmbit Cultura

Documents PLEC_MATADEPERA_2011.pdf

Pla Local de Joventut (2014 - 2017) - Sense vigència

Descripció Document guia per les polítiques de joventut de Matadepera, per la planificació de les actuacions en matèria de joventut.

Àmbit Joventut

Documents PLJ_2014_2017.pdf