Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Massanes en sessió de data 27 de maig de 2021, ha aprovat definitivament l’Inventari de Camins municipals de Massanes, realitzat pel Doctor en Geografia i Pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, Xavier Campillo i Besses.


Aquest document consta d’una memòria i d’una col·lecció de fitxes associades a cada camí inventariat.

Les fitxes apleguen les dades associades a cada camí inventariat i un mapa de situació.

L’inventari inclou igualment un mapa general i un atles amb la cartografia de detall.