Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

El Cartipàs Municipal agrupa tots aquells documents que determinen les característiques de l'Ajuntament i el funcionament dels òrgans de la Corporació municipal. Per tant, són documents que són vigents per tota la legislatura sempre i quan no es modifiquin mitjançant decret d'alcaldia. 

Si voleu consultar i/o descarregar aquests documents, cliqueu al quadre superior d'aquesta pàgina, on podreu accedir al cercador d'informació i documentació oficials del Butlleti Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

A continuació presentem un resum del Cartipàs municipal actual: 

 

1. Delegació general d'atribucions de gestió, direcció i coordinació dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació a favor de membres de la Corporació, d'acord amb la següent distribució d'àrees:

Delegació genèrica en favor a membres de la Corporació - 7 de febrer de 2020

Regidoria / Àrea Regidor/a
Hisenda, Pressupost i Règim Intern Sergi Vilamala Bastarras
Urbanisme, Medi Ambient, TIC i Coordinació Govern Verònica Ruiz Leiva
Educació Gemma Sánchez López
Esports i Salut Pública Ramon Pardo Calabia
Joventut, Festes, Cicle de l'Aigua i Residus Ester García Jiménez
Benestar Social, Igualtat i Participació Rosa Álvarez Pujol
Comerç, Competitivitat i Treball Gil Codina Alejandre
Empresa i Mercat Glòria Traserra Roca
Cultura i Equipaments Andreu Corominas Capdevila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nomenament, delegació de competències i règim de sessions a la Junta de Govern Local - 7 de febrer de 2020:

Nomenar els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà als regidors i regidores: 

 • Regidors i regidores de ple dret, amb veu i vot: 
  • Verònica Ruiz Leiva
  • Gemma Sánchez López
  • Ramon Pardo Calabia
 • Regidores amb veu, però sense vot: 
  • Ester García Jiménez
  • Rosa Álvarez Pujol
  • Gil Codina Alejandre
  • Glòria Traserra Roca
  • Andreu Corominas Capdevila

Delegació de competències pròpies de l'alcaldia a la JGL. Aquest punt s'especifica a l'apartat òrgans de govern i funcions

Establir la celebració de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local cada setmana, els dijous a les 20.15 hores de la tarda. Si el dia assenyalat és inhàbil, la sessió es celebrarà a ser possible el'anterior dia hàbil, llevat que l'alcaldia assenyali un altre mitjançant decret. Durant el mes d'agost no es celebraran sessions ordinàries podent-se convocar totes les extraordinparies que siguin convenients. 

3. Nomenament de les tinències d'alcaldia - 17 de juny de 2019: 

Nomenar els tinents d'alcaldia de l'Ajuntament als regidors i regidores següents: 

 • Primer Tinent d'alcaldia: Verònica Ruiz Leiva
 • Segon Tinent d'alcaldia: Gemma Sánchez López
 • Tercer Tinent d'alcaldia: Ramon Pardo Calabia