La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

Una Relació de Llocs de Treball (RLT) és un document que inclou tots els llocs de treball de l'administració local (tant ocupats com vacants) de tot el personal funcionari laboral i eventual de l'Ajuntament de Masies de Voltregà. 

En aquesta relació, consten la denominació del lloc de treball, les característiques principals i la taula salarial associada a la plaça.

En aquest apartat us podeu descarregar la plantilla municipal, per llocs de treball de l'Ajuntament amb la respectiva taula salarial associada i també la denominació i codificació concreta de cada lloc de treball: