La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats

Podeu consultar la plantilla aprovada pels diferents exercicis en els enllaços anteriors. 

  • MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA PLANTILLA MUNICIPAL

La plantilla de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà és aprovada pel Ple Municipal amb caràcter anual juntament amb el pressupost i es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). Tot i aixó, durant l'exercici econòmic es pot modificar la plantilla si les circumstàncies així ho requereixen.

Pel que fa a la seva composició, la plantilla d'empleats públics de les entitats locals ha d'estar integrada per les places en que s'integren els funcionaris, el personal laboral, eventual, etc. de conformitat amb l'article 25 del decret 214/1990 del Reglament de personal al servei de les entitats locals. 

CLASSES DE PERSONAL DE LA PLANTILLA MUNICIPAL: 

Funcionaris de carrera

​Persones vinculades a l'administració pública local mitjançant una relació estatutària regulada pel Dret Administratiu per a l'acompliment de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. És a dir, la seva relació laboral amb l'administració és fixa. 

Funcionaris interins

Son aquelles persones contractades expressament en situacions de necessitat i urgència i son nomenades com a tals per a l'acompliment de funcions que son pròpies dels funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents: 

Existència de places vacants que no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera

La substitució transitòria dels titulars

L'execució de programes de caràcter temporal

L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos dins d'un període de 12 mesos

Personal laboral

Son aquelles persones amb un contracte laboral formalitzat per escrit que presten serveis retribuïts per les administracions públiques. Existeixen diversos tipus de personal de caràcter laboral. 

Personal laboral fix, aquell que ha accedit al seu lloc de treball després de superar unes proves selectives amb convocatòria pública, publicitat, igualtat de mèrits, etc.

Personal laboral indefinit, és aquell que ha accedit a la plaça perquè el seu contracte laboral s'ha anat prorrogant de forma indefinida però sense haver superat proves,  però laboralment ja no pot tenir un contracte temporal o de servei determinat. 

Personal laboral eventual, és aquell que es contracta per una tasca específica o per un període de temps concret. 

Personal eventual

És aquell personal amb caràcter no permanent i que només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuïts amb càrrec als crèdits pressupsotaris consignats amb aquesta finalitat.