Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

Les ajudes d'urgència social tenen per objectiu pal·liar necessitats bàsiques de les famílies de manera puntual i urgent per incidir en la seva inclusió social a mig i llarg termini.

Aquestes ajudes es destinen a diferents àmbits de la vida quotidiània com per exemple al pagament de subministraments bàsics (aigua, llum o gas), a l'àmbit de l'habitatge o a l'àmbit escolar i del lleure, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social de les persones que reben l'ajuda a mitjà termini. Tanmateix, també es detecten persones i/o famílies que requereixen d'un suport excepcional degut a la seva situació particular i puntual.

Per últim, en aquest àmbit d'ajudes també s'ha inclòs donacions puntuals i no corrents a entitats del tercer sector, que treballen per revertir situacions extremes.

En base a això, l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, a través de la Junta de Govern Local, atorga ajudes econòmiques per afavorir a aquestes persones i famílies.

Per saber els diners que es destinen així com els àmbits a que es destinen, es pot descarregar el resum anual d'aquestes ajudes: