En aquest apartat trobareu una relació actualitzada de les dades i documents de què pot disposar el vostre ens i dels que podeu obtenir per mitjans electrònics d’altres administracions.

AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA  

Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)

Obligacions tributàries segons llei de contractes

Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda

Renda (AEAT)

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Certificat individual de nivell de renda

Certificat de renda per a prestacions socials

Certificat de renda per a beques

Pensions públiques exemptes

 

INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Prestacions socials públiques (INSS)

Consulta de prestacions socials públiques

 

INSTITUT DE GENT GRAN I SERVEIS SOCIALS (IMSERSO)

Dependència (IMSERSO)

Consulta de nivell i grau de dependència

 

MINISTERI D'EDUCACIÓ 

Titulacions (M. EDUCACIO)

Títols universitaris

Títols no universitaris

 

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL (SEPE) 

Prestacions per desocupació (SEPE)

Prestacions percebudes

Imports de prestacions actuals

 

TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL 

Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta

Situació de deute

Alta laboral a data concreta

 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA 

Identitat (sense dades de residència)

Consulta d'identitat sense dades de residència

Verificació d'identitat sense dades de residència

 

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 

Poders notarials

Consulta de subsistència d'administradors d'una societat

Consulta de subsistència de poders notarials

Consulta de notaris i notaries

Registre electrònic de poders notarials - còpia simple

 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES 

Títol de família nombrosa

Dades completes d'un TFN

Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats

Dades completes d'un TFN per LOT

Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats per LOT

Vigència d'un TFN

Títol de família monoparental

Dades completes d'un títol

 

SECRETARIA D'INCLUSIÓ SOCIAL I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL - SISPAP 

Discapacitats (SISPAP)

Dades bàsiques

Dades complertes

 

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

Demandants d'ocupació (SOC)

Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)

Certificat d'inscripció

Certificat de períodes d'inscripció a partir de data

Certificat de dades personals

 

COL.LEGI DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS D'ESPANYA 

Registre de la Propietat

Nota simple informativa

 

COMUNITATS AUTÒNOMES DE LA RESTA DE L'ESTAT

Certificat de discapacitat (CCAA de la resta de l'Estat)

Consulta del grau de discapacitat (CCAA de la resta de l'Estat)

 

ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Padró municipal d'habitants

Verificació de residència d'un individu a Catalunya

Verificació de residència d'un individu a un determinat municipi

Consulta del nombre de convivents

Verificació del nombre de convivents

Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)

Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)

Cerca d'un titular