El Síndic de Greuges de Manlleu és un servei a la ciutadania amb la missió de vetllar pels seus drets davant de l'actuació de l'administració municipal o dels organismes que depenen de l'Ajuntament i dels seus concessionaris o contractistes. Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que porta a terme l'administració municipal, les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic.

Actualment el síndic municipal de greuges és el sr. JOSEP MARIA ANGLADA JORDÀ, que va ser nomenat en el Ple de l'Ajuntament de Manlleu el dia 23 d'octubre de 2018.

Tothom pot presentar queixes, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions del síndic municipal són gratuïtes, i no és necessària l'assistència de cap advocat o procurador. Les queixes s'han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per a aclarir el cas. L'escrit ha de contenir el nom complet i l'adreça i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula, i els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. També ha d'anar acompanyat amb els altres documents que puguin servir per a aclarir el cas.

Cal recordar que el Síndic Municipal de Greuges no és cap jutge i per tant no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les resolucions del Defensor poden ser objecte de recurs.

QUAN INTERVÉ?

El Síndic Municipal de Greuges actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l'objecte de la queixa. També pot actuar d'ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin, en general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba amb algun d'aquests exemples:

 • Errors o arbitrarietats en les resolucions
 • Retards indeguts o injustificats
 • Inexecució de les pròpies resolucions
 • Tracte indegut als ciutadans o ciutadanes
 • Negativa a facilitat la informació als ciutadans i ciutadanes que hi tenen dret
 • I, en general, qualsevol d'aquelles actuacions que impedeixin o dificultin l'exercici legítim dels drets.

QUAN NO POT INTERVENIR?

 • Les queixes anònimes
 • Les que denotin mala fe
 • Les mancades de fonament
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
 • Les queixes sobre qüestions privades
 • Les queixes o reclamacions l'objecte dels quals estigui pendent de resolució judicial
 • Les de les persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l'Administració municipal en qüestions relatives a l'àmbit d'aquestes relacions

Podeu contactar amb el Síndic a  o bé 93 851 50 22