El Pla d’Actuació Municipal (PAM) del 2019 al 2023 és el full de ruta que marca les accions i els projectes a realitzar en el mandat actual. El PAM de Manlleu defineix 5 grans objectius de ciutat que es materialitzen amb 10 objectius estratègics que esdevenen un seguit d'accions i compromisos de millora i qualitat de vida a Manlleu:

Objectiu 1: Ciutat educadora i del coneixement

Esdevenir un referent en la formació professional i universitària

Garantir oportunitats educatives i culturals de qualitat al llarg i ample de la vida

Objectiu 2: Ciutat generadora d'ocupació i dinamitzadora econòmicament

Millorar l'ocupació i la qualitat del treball

Diversificar l'activitat econòmica i millorar el teixit empresarial, comercial i industrial del territori

Objectiu 3: Ciutat amable i sostenible

Fomentar un Manlleu net i segur

Vetllar per un desenvolupament urbanístic atractiu, sostenible i adaptat a les diferents necessitats de la ciutadania

Objectiu 4: Ciutat inclusiva i al servei de les persones

Avançar cap a una ciutat més inclusiva i que cuida a les persones vulnerables

Fomentar una societat cohesionada i saludable

Objectiu 5: Govern transformador i amb lideratge territorial

Consolidar un model d’administració propera, intel·ligent, oberta i participativa

Avançar cap a un lideratge territorial

 

També podeu consultar els drets i deures de la ciutadania en relació amb l'atenció ciutadana a l'Ajuntament de Manlleu:

 

 Drets de la ciutadania

 

 • Les persones tenen dret a ser tractades amb respecte i a ser ateses amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes
 • Les persones tenen dret a presentar en qualsevol moment queixes i/o suggeriments de millora dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Les persones tenen dret a tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • Les persones tenen dret a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Les persones tenen dret a accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat
 • Les persones tenen dret a ser consultades periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana

 

Deures de la ciutadania

 

 • De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei
 • De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions
 • De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal
 • D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana
 • De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal
 • De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • D'usar la signatura electrònica per a qualsevol tramitació electrònica -mitjançant l'idCAT, l'eDNI o altres signatures professionals reconegudes per l'Ajuntament a un clic-