Expedients urbanístics

Urbanisme i infraestructures
26/03/2023

L’activitat urbanística, tal i com es recull a l’article 1-3 del TRLUC comprèn el foment i la intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i de l’edificació (apartat f) i la protecció i restauració de la legalitat urbanística (apartat g).

D’acord amb l’article 4 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar l’adequació d’aquests a l’ordenament jurídic urbanístic prèviament a la seva execució material.

administració pública urbanisme

Distribucions

Informació Addicional

Font
https://opendata.dadesobertesmanlleu.cat/
Responsable dades funcionals (RDF)
dades obertes
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@manlleu.cat
Tipus Actor
Administració Pública
Subtipus Actor
Ajuntament
Data publicació
17/01/2022
Darrera actualització
26/03/2023
Freqüència actualització
1 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

City Anatomy
-