Consell Escolar Municipal 

Què és?
 
El Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar es configura com un organisme de consulta i de participació de tots els sectors de les escoles públiques i concertades privades afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins el terme municipal de Malgrat de Mar.
 
Quines funcions  té encomanades?
 
a) Vetllar pel dret a l'educació de qualitat per a tothom, per així afavorir la cohesió social i garantir el benestar i la qualitat de vida de les persones.
 
b) Mantenir un corrent d'informació, estudi i deliberació entre l'Administració municipal i els diferents sectors de la comunitat educativa sobre la planificació, actuacions i problemàtica general que afecti els centres educatius del poble.
 
c)Possibilitar que les línies d'actuació educativa de l'Ajuntament de Malgrat de Mar compti amb la consulta i assessorament dels sectors implicats.
 
d) Sensibilitzar entitats i ciutadans i ciutadanes, sobre la importància de la participació dels sectors dels treballadors de l'ensenyament, les famílies i els alumnes en el procés educatiu així com en la gestió dels centres.
 
e) Crear canals de col•laboració entre tots els sectors en l'organització d'actuacions de caràcter municipal i/o dels propis centres.
 
f) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del municipi:
- Estudi de la problemàtica educativa i propostes de possibles solucions davant d'altres
administracions per tal de millorar la qualitat de l'ensenyament.
- Propostes d'activitats culturals i educatives destinades als alumnes.
- Propostes de cursets, seminaris, conferències, debats, etc.... sobre temes pedagògics i
actualització del professorat.
- Propostes d'actuacions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l'alumnat.
 
g) Facilitar la informació, el debat i la difusió de qüestions relatives a l'educació de Malgrat de Mar.
 
h) Treballar per consolidar un projecte educatiu de país (i de poble) que garanteixi el dret a l'educació de tots els ciutadans i ciutadanes i que pren com a fonament la igualtat, l'equitat i la justícia social.
 
i) Permetre que tots els centres sostinguts, parcial o íntegrament, amb fons públics, treballin junts amb uns objectius compartits, des de la cooperació i la corresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que els presten.
 
El consell escolar és un dels escenaris des d'on l'ajuntament pot exercir la participació educativa com a expressió de la corresponsabilitat institucional i ciutadana.
 
Qui hi participa? 
 
El Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar, serà presidit per l'alcalde/alcaldessa o regidor/regidora en qui delegui i, queda compost per un total de 33 membres escollits pels següents sectors:
 
1-Corporació Municipal: cinc membres. 1 membre de cada grup municipal
2-Professorat: sis membres. 1 representant de cada centre escolar
Tres de centres públics
Tres de centres concertats
3-Pares d'alumnes: sis vocals. 1 representant de cada centre escolar
Tres de centres públics
Tres de centres concertats
4- Alumnes: sis vocals. En representació de tots els cicles.
Tres, de centres públics
Tres, de centres concertats
5- Personal d'administració i serveis: tres vocals.
6- Directors i titulars de centres: sis vocals. 1 representant de cada centre
Tres de centres públics
Tres de centres concertats
 
Per tal de recollir informació i assessorament, el Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar, sol•licitarà la presència assídua, amb veu però sense vot, d'un/a representant de les Llars d'infants municipals de Malgrat de Mar i d'un representant de l'Escola Municipal d'Adults.
Els Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya podran designar representants del Departament a les sessions del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar
 

Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat

Concepte
 
El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat és un òrgan permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu i d’assesorament en la gestió municipal del medi ambient i en la millora de la qualitat de vida, sota principis de desenvolupament sostenible.
 
Funcions
 
-Emetre informes no vinculants, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, sobre assumptes que afectin al municipi i que incideixin en el seu àmbit d’actuació, en el marc del pla d’acció mediambiental
-Formular propostes i suggeriments adreçats a l’adopció de mesures municipals relatives al seu àmbit d’actuació.
-Acordar la creació de comissions de treball, per a l’anàlisi i l’estudi de temes concrets i fòrums temàtics de reflexió i debat.
Composició i òrgans de govern.
El govern i l’Administració del consell l’exerciran els òrgans següents:
La presidència
La vicepresidència 
El Plenari
Presidenta: l’Il•lma Sra. Alcaldessa o el regidor/a en qui delegui
Vicepresident: Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals.
El Plenari: La Presidenta, els/les regidors/es de Medi Ambient, Urbanisme, Promoció Econòmica, Serveis i Platges i Governació.
Un representant de cada partiti o agrupació política amb secció local al municipi.
Tres representants de l’AAVV del municipi
Un representant de les associacions ecologistes o de protecció del medi ambient (quan hi siguin)
Un representant de l’Associació de Comerciants de Malgrat de Mar
Un representant de les associacions empresarials o un en representació de les empreses, si no existeix associació.
Un representant de les indústries químiques de Malgrat de Mar.
Un representant del sector agrícola
Un representant del Consell Municipal de Turisme.
Un representant del sector educatiu.
Un representant dels voluntaris de l’ADF o dels Bombers
 

Consell Municipal de Cooperació i  Solidaritat 

Concepte
 
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Malgrat de Mar és un òrgan com-plementari de participació amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la solidaritat i cooperació internacional per al desenvolupament dels països del Tercer Món.
 
Funcions
 
Són funcions del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat:
a) Actuar  com  a  òrgan  consultiu  de  l’Ajuntament  en  matèria  de  Solidaritat  i  Cooperació.
b) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori en aquesta matèria.
c) Presentar als òrgans competents de l’ajuntament les propostes de distribució i assignació  de  recursos  a  les  finalitats  següents:
—Projectes  de  cooperació  i  desenvolupament.
—Campanyes  o  ajudes  d’emergència  pera la cooperació.
—Contribucions  a  organismes  supramunicipals de cooperació al desenvolupament.
—Campanyes i activitats de sensibilització.
d)  Informar  bases  municipals  reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament en el Tercer Món.
e)  Participar   en   el   seguiment,   control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb que han estat utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
f)  Proposar la priorització de les activitats de solidaritat i cooperació amb les ciutats del Tercer  Món  agermanades  amb  la  població.
g)  Establir  mecanismes  que  permetin  disposar i donar a conèixer informació sobre fons disponibles, programes i ajuts que hi hagi entorn  a  la  cooperació  en  els  diferents  àmbits territorials.
h)  Promoure la participació de les entitats ciutadanes tant a les campanyes i accions de solidaritat com per a l’aportació de fons econòmics i altres recursos destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.
i)  Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit local  en  relació  amb  la  solidaritat  i  la  cooperació al desenvolupament.
j)  Integrar  i  coordinar  les  actuacions  que porti  a  terme  l’Ajuntament  amb  les  promocions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  atès  que  el  seu  objectiu  és  el foment  i  el  suport  a  les  institucions,  entitats i associacions de Catalunya en aquesta matèria.
 
Composició
 
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat estarà integrat pels següents membres:
a)  El President del Consell que serà el regidor, en qui delegui l’alcalde-president de l’Ajuntament  de  Malgrat  de  Mar,  essent  el  de Solidaritat   i   Cooperació   Internacional   si aquesta delegació ha estat atorgada per l’alcaldia.
b)  Un membre de la Corporació, preferent-ment el regidor/a de Benestar Social.
c)  Un  representant  per  cada  partit  polític amb secció local al municipi.
d)  Representants  de  les  diverses  associacions  o  entitats  locals  a  proposta  d’aquestes mateixes, i de la forma següent:
—Un  representant  de  cada  organització sense ànim de lucre de la població legalment constituïda i que tingui entre els seus objectius estatutaris la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament.
—Un representant de les entitats o col•lectius no inclosos en l’apartat anterior però que duguin a terme, encara que no com a objectiu principal, actuacions i programes en el camp de la solidaritat i la cooperació. Les associacions han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions i disposar d’un grup estable a la població. La composició del Consell podrà ser objecte  de  revisió,  un  cop  constituït  l’Ajuntament després de la celebració d’eleccions, o bé mitjançant  modificació  de  les  presents  normes pel Ple de l’Ajuntament. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per nomenar als membres del Consell.