A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
28-11-2018 Anunci aprovació inicial Pressupost general, bases d'execució, plantilla del personal i la relació dels llocs de treball per l'exericici 2019 Anunci aprovació inicial Pressupost general, bases d'execució, plantilla del personal i la relació dels llocs de treball per l'exericici 2019 No
28-11-2018 Anunci aprovovació provisional Modificació de Crèdit 4/2018 Anunci aprovovació provisional Modificació de Crèdit 4/2018 No
08-11-2018 Anunci aprovació Pla Econòmic Financer Anunci aprovació Pla Econòmic Financer No
08-11-2018 Anunci aprovació inicial de l'Avantprojecte de contrucció d'una pista de petanca a la Rambla Marinada de Llorenç del Penedès

Anunci aprovació inicial de l'Avantprojecte de contrucció d'una pista de petanca a la Rambla Marinada de Llorenç del Penedès

No
30-10-2018 Anunci aprovació inicial l'Avantprojecte de substitució d'un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua, 2ª fase, de Llorenç del Penedès Anunci aprovació inicial l'Avantprojecte de substitució d'un tram de la xarxa municipal d'abastament d'aigua, 2ª fase, de Llorenç del Penedès No
18-10-2018 Anunci aprovació provisional de l'Ordenança núm. 23 reguladora dels horaris comercials dels establiments públics i modificació de les ordenances fiscals i l'ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats pel 2019 Anunci aprovació provisional de l'Ordenança núm. 23 reguladora dels horaris comercials dels establiments públics i modificació de les ordenances fiscals i l'ordenança reguladora de la venda no sedentària en mercats pel 2019 No
18-10-2018 Anunci aprovació provisional modificació bases reguladores concessió dels ajuts del fons socials per al personal al servei de L'ajuntament de Llorenç Anunci aprovació provisional modificació bases reguladores concessió dels ajuts del fons socials per al personal al servei de L'ajuntament de Llorenç No
18-10-2018 Anunci aprovació provisional modificació de crèdit 3/2018 i modificació de les bases d'execució del pressupost del present exercici. Anunci aprovació provisional modificació de crèdit 3/2018 i modificació de les bases d'execució del pressupost del present exercici. No
25-09-2018 Anunci aprovació definitiva Annex afectacions Projecte nou accès Plaça de la Vila Anunci aprovació definitiva de l'Annex d'afectacions del Projecte nou accèsa la Plaça de la Vila de Llorenç del Penedès No
19-09-2018 EDICTE BOPT APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2018 Edicte BOPT_Aprovació pel Ple del 17.07.18 de l'expedient de Modificació de Crèdits 2/2018 per transferència entre partides del pressupost del prersent exercici. No
08-08-2018 Anunci aprovació Modificació de Crèdit 2/2018 Anunci aprovació Modificació de Crèdit 2/2018 No
27-07-2018 EDICTE DOGC CONCURS OPOSICIÓ PLAÇA OFICIAL

Edicte sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procès selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps complert, d'un oficial (grup C subgrup C1)

Sol·licitud

No
26-07-2018 EDICTE DOGC CONCURS OPOSICIÓ PLAÇA ENGINYER SUPERIOR

Edicte sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procès selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps parcial, d'enginyer superior (grup A subgrup A1)

Sol·licitud

No
26-07-2018 EDICTE DOGC CONCURS OPOSICIÓ PLAÇA ARQUITECTE SUPERIOR

Edicte sobre aprovació de les bases i la convocatòria del procès selectiu del concurs oposició d'una plaça, a temps parcial, d'arquitecte superior (grup A subgrup A1)

Sol·licitud

No
15-06-2018 EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2017 EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2017 No
05-06-2018 Aunci aprovació inicial dels avantprojectes "Avantprojecte urbanització prolongació c. Josep Tarradelles" i "Avantprojecte per la col·locació d'una marquesina a la Rambla Marinada" Aunci aprovació inicial dels avantprojectes "Avantprojecte urbanització prolongació c. Josep Tarradelles" i "Avantprojecte per la col·locació d'una marquesina a la Rambla Marinada" No
28-05-2018 Anunci declaració d'urgència de l'ocupació dels bèns afectats per l'expropiació

Anunci declaració d'urgència de l'ocupació dels béns afectats per l'expropiació, a què dóna lloc l'execució de l'obra del Nou Accés a la plaça de la Vila de Llorenç del Penedès.

No
18-05-2018 EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ I EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER L'EXERCICI 2018 EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ I EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER L'EXERCICI 2018 No
18-05-2018 EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018 EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2018 No
06-03-2018 EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE NOVASOL SPRAY SA Enllaç edicte No
22-01-2018 Anunci aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM Anunci aprovació definitiva de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM No
20-12-2017 Anunci aprovació definitiva de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes de l'exercici 2018 Anunci aprovació definitiva de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes de l'exercici 2018 No
20-12-2017 Anunci aprovació definitiva Reglament del servei de Telecentre Anunci aprovació definitiva Reglament del servei de Telecentre No
07-12-2017 Anunci aprovació definitiva de l'Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua

Anunci aprovació definitiva de l'Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua

No
07-12-2017 Edicte sobre l'aprovació de la modificació de crèdits 4/2017, modificació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball del pressupost de l'exercici 2017

Edicte sobre l'aprovació de la modificació de crèdits 4/2017, modificació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball del pressupost de l'exercici 2017

 

No
07-12-2017 Anunci d'informació pública sobre l'acord pres en el Ple del dia 24.10.17, en relació a l'Annex d'afectacions del Projecte Nou d'accés a la Plaça de la Vila Anunci d'informació pública sobre l'acord pres en el Ple del dia 24.10.17, en relació a l'Annex d'afectacions del Projecte Nou d'accés a la Plaça de la Vila No
29-11-2017 Anunci del padró d'aigua del 3r trimestre de 2017 Anunci del padró d'aigua del 3r trimestre de 2017 No
29-11-2017 Anunci aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 5/2017 Anunci aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 5/2017 No
29-11-2017 Anunci aprovació inicial pressupost general i bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l'exercici 2018 Anunci aprovació inicial pressupost general i bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per l'exercici 2018 No
15-11-2017 Edicte de les bases del concurs per a la constitució d'una borsa de treball de director/ora, educadors/ores i auxiliars de la Llar d'Infants en règim laboral, grups A2, C1 i C2 de titulació de l'Ajuntament i la convocatòria del procès de selecció Edicte de les bases del concurs per a la constitució d'una borsa de treball de director/ora, educadors/ores i auxiliars de la Llar d'Infants en règim laboral, grups A2, C1 i C2 de titulació de l'Ajuntament i la convocatòria del procès de selecció. No
20-10-2017 Anunci de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017 per generació de crèdits, i suplements de crèdits, i, la modificació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball del pressupost del present exercici

Anunci de l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2017 per generació de crèdits, i suplements de crèdits, i, la modificació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball del pressupost del present exercici

Enllaç edicte No
20-10-2017 Anunci aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes i dels impostos pel 2018 Anunci aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes i dels impostos pel 2018 Enllaç edicte No
14-07-2017 Anunci aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM Anunci aprovació provisional de la modificació de l'ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM No
27-09-2017 Anunci llicència per l'activitat recreativa de l'associació "El Centre" Anunci llicència per l'activitat recreativa de l'associació "El Centre" No
13-09-2017 Edicte sobre cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicisl pel Ple de la sessió del 27.06.2017 de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017 Edicte sobre cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicisl pel Ple de la sessió del 27.06.2017 de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017 No
14-07-2017 Anunci Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM Anunci Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança reguladora dels usos inclosa a l'Annex 2 del POUM No
05-07-2017 Edicte del compte general del pressupost de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès corresponent a l'exercici 2016 Edicte del compte general del pressupost de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès corresponent a l'exercici 2016 No
04-07-2017 Anunci de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017 Anunci de l'expedient de modificació de crèdits 3/2017 No
23-06-2017 Anunci aprovació inicial de la "Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la piscina municipal de Llorenç del Penedès" Anunci aprovació inicial de la "Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la piscina municipal de Llorenç del Penedès" No
18-05-2017 Anunci aprovació iniciar el procediment per atorgar autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal Anunci aprovació iniciar el procediment per atorgar autoritzacions de venda no sedentària del mercat municipal No
02-06-2017 Edicte de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017 Edicte de l'expedient de modificació de crèdits 2/2017 No
02-06-2017 Anunci aprovació inicial "Projecte per a la construcció de l'aparcament del nou Ajuntament" i "Projecte de millora de l'accessibilitat urbana al nou Ajuntament" Anunci aprovació inicial "Projecte per a la construcció de l'aparcament del nou Ajuntament" i "Projecte de millora de l'accessibilitat urbana al nou Ajuntament" No
02-06-2017 Anunci aprovació inicial "Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa municipal d'abastament d'aigua" Anunci aprovació inicial "Avantprojecte de millora de sectorització de la xarxa municipal d'abastament d'aigua" No
14-03-2017 Anunci de rectificació Pressupost Exercici 2017 Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci expedient modificació de crèdits 2/2017 per generació de crèdits del pressupost del present exercici Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria valorada de la senyalització en un tram a la Rambla Marinada Enllaç edicte No
13-04-2017 Anunci aprovació provisional Ordenances núm. 15 Reguladora de taxa per l'ocupació d'ús públic amb materials, runes, etc. i núm 20 Reguladora del preu públic per l'assistència a cursos, jornades, tallers, etc. Enllaç edicte No
19-04-2017 Anunci aprovació provisional Ordenança Reguladora de la venda no sedentària en mercats del municipi Enllaç edicte No
19-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria per millorar la qualitat de l'aigua a la pisicina Enllaç edicte No
18-04-2017 Edicte expedient de modificació de crèdits 1/2017 Enllaç edicte No
18-04-2017 Aprovació projecte Nou accès a la Plaça de la Vila Enllaç edicte No
18-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria valorada d'obres de la zona esportiva Enllaç edicte No
20-04-2017 Anunci aprovació inicial Memòria d'arrenjament de la jardineria dela piscina Enllaç edicte No
04-04-2017 Anunci ordre del dia del Ple 04.04.2017 Enllaç edicte No
24-01-2017 Anunci ordre del dia del Ple Enllaç edicte No
19-12-2016 Anunci Modificació ordenances fiscal exercici 2017 Enllaç edicte No
29-12-2016 Anunci aprovació inicial pressupost general de l’entitat, la plantilla del personal i les bases d’execució Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria d'obres de millora de la zona esportiva municipal, camí de Cal Prosset Enllaç edicte No
25-01-2017 Anunci aprovació inicial Memòria per a la millora de la senyalització en un tram a la Rambla Marinada Enllaç edicte No
09-02-2017 Anunci suspensió llicències instal·lació activitats comercials, oficines i serveis Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació crèdits 1/2017 per transferència entre partides Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci Ordenança Reguladora de la venda no sedentària mercats Enllaç edicte No
07-02-2017 Anunci modificació inicial ordenances número 15 i 20 Enllaç edicte No