Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

L’article 89.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril disposa que la confecció dels estats demostratius de la liquidació haurà de realitzar-se abans del primer de març de l’exercici següent.


L’article 90 del mateix RD disposa que la liquidació de cadascú dels pressupostos, un cop efectuada la seva aprovació es donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.


L’article 91 disposa que l’entitat local remetrà còpia de la liquidació dels pressupostos abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent que correspongui, a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.