Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registres carregats
Any Compleix els objectius Import balanç no financer Remissió de la informació Data de la remissió
2017 570.066 10-04-2018
Liquidaciones del presupuesto del ejercicio 2017. Situación del cumplimiento de Ayuntamientos al 31/10/2018
Datos entidad principal y sus dependientes sectorizados como Administración Pública en euros  
NOTAS                  
(1) En esta columna se recoge la conclusíón acerca de si "cumple" o "no cumple" el objetivo de estabilidad cada entidad local, de acuerdo con la información que han remitido y firmado y en la que se están consíderando los ajustes de contabilidad nacional comunicados por dichas entidades (LO 2/2012, art.11).
(2) En la columna se recogen los importes de los saldos por operaciones no financieras según criterios presupuestarios (capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos no financieros) sin considerar ajustes de contabilidad nacional.