L’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) disposa l’obligació pels òrgans de les Administracions Públiques i ens públics responsables de la gestió de subvencions, d’elaborar un pla estratègic de subvencions (PES) en el que s’hauran de concretar els objectius i efectes pretesos amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles, la seva font de finançament, tot això emmarcant-se dins el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.