En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

En sessió plenària del dia 13-06-2015 es fa constar que tots els regidors han presentat declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporciona o pugui proporcionar ingressos econòmics.