Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Josep Mª Vidal Vidal

Lloc de naixement Llambilles

Foto foto

Càrrec Alcalde

Àrea Governació i Coordinació Municipal, Economia i Hisenda, Serveis Públics, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic alcaldia@llambilles.cat

Trajectòria professional Enginyer tècnic industrial i empresari de professió

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració béns Josep Mª Vidal

Lluís De Manuel-Rimbau i Muñoz

Lloc de naixement Girona

Foto foto

Càrrec Tinent d’Alcalde

Àrea Urbanisme i Obres Públiques, Sostenibilitat i Medi Ambient

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic lluis@llambilles.cat

Trajectòria professional Consultor d’arquitectura

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració béns Lluís de Manuel

Dolors Lloveras Sitjas

Lloc de naixement Girona

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Salut, Cultura i Activitats de Lleure

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic dolors@llambilles.cat

Trajectòria professional Assessora empresarial

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració béns Dolors Lloveras

Albert Serra Pagès

Lloc de naixement Quart

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Noves Tecnologies, Comunicació i Transparència, Educació, Joventut i Esport

Partit polític CIU

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic albert@llambilles.cat

Trajectòria professional Enginyer de Telecomunicació

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració béns Albert Serra

L’Ajuntament de Llambilles no disposa de personal de confiança ni eventual.

Per sessió plenària de data 26 de juny de 2015 es va acordar que els regidors percebrien les retribucions següents:

Alcaldia Presidència amb dedicació parcial, fixant un import mensual de 2.142,00 euros bruts que es cobraran en 14 pagues a l’any, import del qual es descomptarà la quota de seguretat social i la retenció d’IRPF pertinent.

 

Indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats (assistència efetiva), llevat de la persona de l’Alcaldia Presidència:

-       Sessions Plenàries: 160 euros per sessió efectivament assistida.

-       Sessions de Junta de Govern: 320 euros per sessió efectivament assistida

-       Sessions de coordinació regidories municipals: 160 euros per sessió efectivament assistida

-       Comissió Especial de Comptes: 160 euros per sessió efectivament assistida