Exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

És la sol·licitud d'exempció de l'impost municipal sobre vehicles, en aquells supòsits que es recullen a l'art. 5.1 de l'ordenança fiscal núm. 2 i que es detallen a continuació:

- Vehicles per a persones de mobilitat reduïda

- Vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.

En termini
Preu / Taxa

Gestió gratuïta.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model de sol·licitud exempció IVTM 
Documentació a aportar
  • Sol·licitud signada. *
  • Certificat del reconeixement de discapacitat emès pel CAD (original més fotocòpia), si s’escau.

* En cas de representant legal : document acreditatiu d’aquesta representació.
* En cas d’un tercer : autorització degudament signada del titular del vehicle.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Recaptació
Qui el pot demanar

La persona titular del vehicle que es trobi en qualsevol dels supòsits descrits a l’art. 5.1 de l'ordenança fiscal núm. 2, representant legal o una altra persona degudament autoritzada.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h.
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de Resolució
1 mes.
Altra informació d’interès

Requisits per poder gaudir de les exempcions :
Gaudiran de l’exempció els vehicles per a persones de mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitats físics.
Gaudiran de l’exempció, mentre es mantingui la circumstància, els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Es consideren persones amb minusvalia les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris per més d’un vehicle simultàniament.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.