Baixa al Padró municipal d’habitants

La baixa al Padró municipal per canvi de domicili a un altre municipi o per defunció es realitza automàticament a través de les notificacions que l’ajuntament rep de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En termini
Preu / Taxa

No té cap cost.

 

Impresos del tràmit

  • Imprès de baixa al Padró municipal d’habitants 
  • Imprès de baixa d’ofici 
  • Autorització per donar de baixa en cas de persones que viuen fora del territori espanyol 
Documentació a aportar
  • Original del DNI, permís de residència o passaport vigents de la persona que es vol donar de baixa del padró.
  • Certificat d’alta al padró municipal del nou municipi.
  • Certificat del Consolat d’Espanya del país de destí per a persones amb nacionalitat espanyola.
  • Certificat de defunció o  llibre de família on consti la inscripció de la defunció.
Descripció

En el cas que la persona empadronada que tingui la nacionalitat espanyola vagi a viure a l’estranger s’haurà de donar d’alta al Consolat d’Espanya del país de destí. Aquest ho comunicarà a l’ajuntament a través de l’INE.

Tot i així es podrà sol·licitar la baixa de forma ràpida aportant la següent documentació:

1. En cas d’haver-se empadronat a un altre municipi caldrà presentar el volant d’alta al padró d’aquest nou municipi.

2. En cas de baixa per defunció caldrà presentar el certificat de defunció per part del familiar interessat.

3. En cas de persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol caldrà presentar-se personalment a les oficines del Padró municipal per comunicar la seva baixa.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar

Qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat que es trobi en els casos a dalt esmentats.

Aquesta tramitació no es pot delegar a terceres persones, s’ha d’efectuar personalment*.

* En cas d’una persona que ja estigui fora del territori espanyol i hagi omès donar-se de baixa del Padró, podrà fer aquest tràmit un familiar directe aportant fotocòpia del passaport i una autorització signada per la persona interessada.

Canals de tramitació
Presencial

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Període de l'any en què es pot demanar
Sempre.
Termini de Resolució

És immediat si s’aporta correctament la documentació.

Altra informació d’interès

Es podrà instar expedient de baixa d’ofici per aquelles persones que figuren empadronades en un habitatge que no hi viuen. S’haurà d’aportar el document: Imprès de baixa d'ofici. 

La sol·licitud s’haurà de presentar acompanyada de l’escriptura de propietat de la finca o contracte de lloguer vigent de la persona actualment empadronada.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 19/05/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.