Canvi de domicili al Padró municipal d’habitants

És el canvi de domicili de residència dins del mateix municipi.

En termini
Preu / Taxa

No té cap cost.

 

Impresos del tràmit

  • Imprès de canvi de domicili al Padró municipal d’habitants 
  • Autorització de residència 
Documentació a aportar
  • Original del DNI, permís de residència o passaport vigents de la persona que es vol empadronar.
  • Original del Llibre de família en cas de menors.
  • Escriptura de propietat de la finca o contracte de lloguer vigent de la persona sol·licitant de l’empadronament.
  • En cas de contracte de lloguer l'últim rebut pagat.
Descripció

És necessari estar empadronat correctament per poder gaudir dels serveis públics : escolarització, assistència sanitària i obtenció de documents oficials per a l’expedició del DNI, passaport i altres.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servei d'Atenció Ciutadana
Qui el pot demanar

Qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat.

Canals de tramitació
Presencial

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Període de l'any en què es pot demanar
Sempre.
Termini de Resolució

És immediat si s’aporta correctament la documentació.

Altra informació d’interès

En el cas que la persona a empadronar no sigui la titular de l’escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge, la persona propietària haurà d’acompanyar personalment a l’interessat per donar el seu consentiment. Si aquesta no pot fer acta de presència s’haurà d’aportar el següent document: Autorització de residència

En cas d’empadronament en una residència de la tercer edat, residència per persones amb discapacitat o similar: Caldrà presentar certificat de la direcció del centre residencial.

En cas que la persona a empadronar visqui en una pensió o un hotel: Autorització del titular de l’establiment.

En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors: Autorització de l’altre progenitor per poder realitzar l’alta del Padró del menor o declaració responsable del progenitor per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats al Padró municipal.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 19/05/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.