Permís d'armes

El ciutadà que posseeixi una arma corresponent a l’article 3, categoria 4 del Reglament d’Armes (Real Decret 137/1993, de 29 de gener):

1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

Haurà de sol·licitar a l’Ajuntament de Llagostera l’emissió de la TARGETA d’ARMES d’aire comprimit, tal com estableix l’article 105 del Reglament d’Armes.

En termini
Preu / Taxa

No té cap cost.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

 • Model de sol·licitud permís d'armes 
 • Autorització sol·licitud targeta armes a menor 
 • Declaració complementària de conducta ciutadana 
 • Declaració jurada 

 

Documentació a aportar
 • Instància de sol·licitud de Targeta d’Armes, complimentada i signada.
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
 • Factura de compra de l’arma on figura la marca, el model, tipus, calibre i el número de sèrie o declaració jurada conforme l’arma de la qual es sol·licita la targeta es de la vostra propietat.
 • Dos targetes blanques (model F-5)  i dos targetes grogues (model AV-5) (s’obtenen en el moment de la compra).
 • Declaració complementària de conducta ciutadana.

 

En cas que l’interessat sigui menor de 18 anys a més caldrà:

 • Instància sol·licitud realitzada pel pare, mare o tutor legal, sol·licitant la targeta d’armes pel seu fill/filla.
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (del pare, mare o tutor legal) i del menor.
 • Autorització per escrit del pare, autoritzant al seu fill/a a obtenir la targeta d’armes.

 

S’haurà de portar l’arma a dependències de la Policia Local, una vegada es concedeixi la targeta, per a ser revisada.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Policia Local
Qui el pot demanar

Majors de 14 anys empadronats a Llagostera, sense antecedents penals i amb bona conducta.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de Resolució
2 mesos
Altra informació d’interès

Aquest tipus d’armes no necessiten de llicència ni de guia de pertinença, sempre i quan l’energia cinètica del projectil en la boca del canó no superi els 24,2 joules. La Targeta obtinguda haurà d’acompanyar sempre l’arma i no té validesa fora del municipi.

Aquestes armes tan sols podran ser utilitzades en polígons, galeries o camps de tir o en espais designats a tal efecte. Mai es podran portar en establiments públics ni en llocs de concentració, reunió, esbarjo o esbargiment. Quan l’arma es porti per les vies urbanes, s’haurà de portar desmuntada i dins de la seva funda.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 04/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.