Llicència per a la instal·lació de terrasses

Tota persona interessada a obtenir llicència de terrassa ha de ser titular de l'activitat a què es vincula la terrassa. L'activitat principal de restauració, comercial amb zona de degustació o recreativa ha d'estar degudament regularitzada i legalitzada d'acord amb el règim d'autorització, llicència o comunicació, d'acord amb l'ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses a Llagostera.

En termini
Preu / Taxa

Segons l'ordenança fiscal núm. 23.

 

Impresos del tràmit

Per a la presentació presencial o per adjuntar al tràmit telemàtic:

  • Model sol·licitud llicència instal·lació de terrasses 
Documentació a aportar
  • Sol·licitud / renovació llicència instal·lació de terrasses signada 
  • Fotocòpia del DNI
  • Escriptura de constitució de la societat o de l'associació
  • Acreditació de la representació en que s'actuï (quan es tracti de persona jurídica)
  • Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari previst instal·lar a la terrassa
  • Plànol de situació acotat (ha de constar mobiliari, disposició i nombre de taules, cadires, para-sols, jardineres, paravents i estufes elèctriques, així com l'espai i la superfície exactes per a l'ocupació de la terrassa)
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Vialitat
Qui el pot demanar
El titular de l'activitat de restauració, comercial amb zona de degustació o recreativa que desitgi instal·lar una terrassa.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Adreça presencial: Oficina del Servei d'Atenció Ciutadana (passeig Romeu, núm. 6). Horari: de 9:00 a 14:00 h

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Llagostera és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@llagostera.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Castell, 1, 17240, Llagostera, (Girona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/03/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.